Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Вимоги до змісту та оформлення статей для збірника наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель»

 Для опублікування у фаховому збірнику наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель» приймаються наукові статті, які не друкувалися раніше. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити елементи новизни та обґрунтовані наукові висновки відповідно до мети статті (поставленого завдання).

Стаття подається мовою оригіналу (українською, англійською, російською) в електронному варіанті (електронною поштою).

До друку приймаються рукописи обсягом 10–15 сторінок, формату А-4, міжрядковий інтервал – 1,2, всі поля – по 2 см, абзацний відступ – 1,25 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 12 pt. Текст набирають на комп’ютері у редакторі Microsoft Word (*.dос, *.docx) без переносів, на всю ширину сторінки. Слід розрізняти символи дефіс (-) і тире (–). Для набору формул, графіків і таблиць використовують спеціальні програми, вбудовані у Microsoft Word. Ілюстрації мають передбачати можливість правлення. Скановані рисунки і графіки вставляти заборонено.

На початку статті наводиться інформація про роботу українською мовою. Спочатку подається ініціали та прізвище автора або авторів, потім назва організації, до якої належить автор, поштова адреса установи із зазначенням вулиці, міста, поштового індексу, країни. Потім наводиться номер телефону та електронна адреса автора. Нижче подається назва статті. Після цього подається анотація статті (обсяг понад 2000 знаків), ключові слова (4–8 слів), які розділяються комою. Анотація повинна бути компактною та інформативною, без використання загальних слів, змістовними та конкретними. Компонентами структури анотації є актуальність, окреслення проблеми, спосіб і результати її розв’язані, висновки. В анотації неприпустимо використання посилань та абревіатур.

Після цього наводиться інформація про роботу англійською мовою. Спочатку подається ініціали та прізвище автора, потім назву організації, до якої належить автор, місто і країну, нижче зазначається назва статті. Після цього наводиться анотація (не менше 2000 знаків) та ключові слова.

Зміст поданої статті повинен відповідати профілю та спрямованості збірника наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель».

Бажано, щоб стаття мала такі складові компоненти: Вступ. Матеріали (об’єкти) та методи. Результати та їх обговорення. Висновки. Бібліографічні посилання.

Графічні матеріали, які містяться у статті (рисунки, ілюстрації, схеми, діаграми, усі умовні позначення на них), мають бути чіткими і виразними. Таблиці повинні бути компактними, їх шапка – точно відповідати змісту граф. Всі елементи шапки й таблиці повинні бути заповнені. Не допускається одночасне використання таблиць і графіків для пояснення одних і тих самих положень. Таблиці та рисунки оформлюються згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3008-2015 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

Формули нумерують (з правого боку, у круглих дужках) лише ті, на які є посилання в тексті статті.

Посилання на літературні джерела слід подавати в квадратних дужках із зазначенням номеру цитованого джерела. У списку бібліографічних посилань роботи розміщають за алфавітом (спершу кирилицею, потім  – латиницею) із зазначенням порядкового номеру. Для оформлення переліку посилань до статті автор повинен використовувати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Посилання у тексті статті на використані джерела є обов’язковими.

До статті додається рецензія, підписана доктором наук за відповідною спеціальністю.

Відповідальність за інформацію, подану в статті, несе автор.

При виявленні у статті запозиченого тексту без позначення цитування та відповідних посилань стаття кваліфікується як така, що містить плагіаті не розглядається.

Статті, подані без дотримання вищезазначених вимог, будуть відхилені і без додаткових доопрацювань опубліковані не будуть.

 

Вартість опублікування статті в збірнику наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель».

Шановні автори! Оплата поданого матеріалу здійснюється після рецензування та затвердження до друку.

Вартість однієї сторінки друкованого тексту становить 65 грн.