Порядок рецензування

Порядок рецензування рукописів статей у збірнику наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель»

 1. Рецензування або експертне оцінювання рукописів наукових статей здійснюється з метою підтримки високого наукового та теоретичного рівня збірника наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель», а також для здійснення відбору найбільш цінних та актуальних наукових робіт.
 2. Редакційною колегієюзбірника наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель» застосовується двостороннє сліпе (анонімне) рецензування при якому рецензенту не розкриваються особисті дані автора або авторів, а автору або авторам не розкриваються особисті дані рецензента.
 3. Наукові статті, які надходять до редакції, проходять первинний контроль щодо комплектності, а також правильності їх оформления і відповідності доКерівництва для авторів, що викладені на сайті.
 4. Первинна експертна оцінка наукової статті здійснюється головним редактором або заступниками головного редактора. При відсутності члена редакційної ради – куратора відповідного напрямку головний редактор або заступник головного редактора призначає зовнішнього рецензента за даною роботою. Рецензенти мають бути досвідченими спеціалістами за тематикою поданого рукопису та мати наукові публікації в даній галузі досліджень у виданнях, що індексуються в Scopus або Web of Science за останні 5 років.
 5. Після експертного оцінювання наукової статті рецензент може:
 • рекомендувати подану статтю до опублікування;
 • рекомендувати подану статтю до опублікування після відповідного доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень та побажань;
 • не рекомендувати подану статтю до опублікування.

Якщо рецензент рекомендує подану статтю до опублікування після її відповідного доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує подану статтю до опублікування, в рецензії повинна бути зазначена причина такого рішення.

Редакція рекомендує використовувати при рецензуванні поданих статей розроблену редакцією типову форму рецензії, що розміщена на сайті журналу.

 1. При рецензуванні поданих наукових статей рецензенти обв’язково повинні:
 • звертати особливу увагу на  актуальність висвітленої в статті наукової проблеми;
 • охарактеризувати рівень теоретичного та прикладного значення виконаних досліджень,
 • коректність наведених математичних викладок, графіків та рисунків;
 • оцінити, як взаємопогоджуються висновки автора або авторів з наявними науковими концепціями;
 • оцінити дотриманням автором або авторами правил наукової етики та коректності посилань на літературні джерела.

Необхідним та обов’язковим елементом рецензії має бути оцінювання рецензентом особистого внеску автора або авторів в розв’язання проблеми, що висвітлюється.

Доцільно відзначити в рецензії відповідність стилю, логіки та доступності наведених наукових викладок, а також зробити висновок щодо достовірності та обгрунтованості висновків автора або авторів в поданій роботі.

 1. Наукові статті при необхідності можуть направлятися на додаткове рецензування. Причинами для цього можуть бути:
 • заявлена рецензентом недостатня кваліфікація в питаннях, які розглядаються в науковій статті;
 • низький рівень первинного експертного висновку;
 • гостра дискусійність положень, що висвітлені в науковій статті.
 1. Оформлену рецензію рецензент спрямовує в редакцію електронною поштою увигляді скан-копії, а також в електронному варіанті.
 2. Редакція надсилає авторам копії рецензій (безіменних, щоб не розкривати дані про рецензента) або мотивовану відмову редакції на опублікування поданого рукопису.