Публікаційна етика

Редакційна колегія наукового журналу “Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель” дотримується стандартів відкритого доступу. Це означає, що завантаження матеріалів, їх читання та друк є вільними. Електронна версія журналу стає доступною після публікації паперового варіанта.

Публікаційні принципи

Редакційна політика журналу “Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель” базується на зазначених принципах:

– колегіальному прийнятті рішення щодо публікації наданих статей;

– об’єктивності та неупередженості при відборі наданих статей до публікації;

– обов’язкового анонімного фахового рецензування наданих статей;

– високий рівень вимог до авторів стосовно проведення наукових досліджень, підготовки і публікування їх результатів у вигляді статтей;

– дотримання етичних норм при спілкуванні з авторами, доступність та оперативність.

 

1. Етика публікацій

1.1. Редакційна колегія залучає до рецензування авторитетних науковців за фахом статті.

1.2.  Статті, які подаються до публікації, проходять через процедуру подвійного «сліпого» рецензування  та перевіряються на плагіат.

1.3. До рецензування допускаються наукові статті, які оформлені відповідно до вимог оформлення матеріалів, що подаються авторами до періодичних фахових видань. Для визначення ступеня відповідності оформлення вимогам, усі статті та супровідні матеріали авторів проходять обов’язковий первинний контроль. У разі виникнення зауважень на етапі первинного контролю стаття та усі матеріали автора повертаються для усунення встановлених недоліків.

1.4. Процедура рецензування є анонімною для рецензента та авторів. Рецензування здійснюється двома  рецензентами.  При рецензування закодована стаття надається рецензенту, який є провідним спеціалістом за темою наданої статті.

1.5. Рецензент, який одержав закодовану статтю, заповнює типову форму рецензії та обирає один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано доопрацювання; не рекомендовано до публікації.

1.6. Рецензенти сповіщаються про те, що направлені їм рукописи статей є інтелектуальною власністю авторів, а відомості, що наведені в рукописі,  не підлягають розголошенню. Рецензенти не мають дозволу використовувати дані, наведені у статті, до їх опублікування у власних інтересах.

1.7. При негативному висновку (відсутності рекомендації до публікації або визначення необхідності доопрацювання статті) рецензент обов’язково повинен надавати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

1.8. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється відповідальним за формування періодичного видання підрозділу відповідно до наявного технологічного процесу підготовки журналу.

1.9. Остаточне рішення редакційної колегії повідомляється авторові або авторам статті. При необхідності доопрацювання, авторові або авторам надсилається текст рецензії, в якому містяться рекомендації щодо доопрацювання статті. Анонімність рецензентів забезпечується та гарантується редакцією журналу.

1.10. Доопрацьований варіант статті надсиалється на повторне рецензування. При повторному негативному висновку рецензента стаття остаточно відхиляється і не підлягає подальшому розгляду.

1.11. Редакція не вступає у дискусію з авторами відхилених статей.

2. Етичні зобов’язання авторів

2.1. Автор несе повну відповідальність за зміст поданої роботи.

2.2. Автор повинен належним чином вказувати джерела, що використані в своїй статті, якщо вони не були отримані самим автором.

2.3. Плагіат є недопустимим.

2.4. Співавторами статті можуть бути ті особи, які зробили значний науковий внесок у подану роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати.

3. Етичні зобов’язання рецензента

3.1.Рецензент повинен об'єктивно оцінити якість наданої статті, її експериментальну та теоретичну частини, інтерпретацію та виклад, зважати чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам.

3.2. Рецензент повинен адекватно пояснити та надати аргументи щодо своїх суджень, щоб члени редакційної колегії та автор або автори могли чітко зрозуміти, на чому базуються ці зауваження.

3.3. Рецензент повинен своєчасно надати відгук.