Tест-система визначення вмісту мангану у ґрунтах долини ріки Cамари дніпровської


  • N. M. Tsvetkova
  • Ye. O. Tagunova
  • M. S. Yakuba
Ключові слова: тест-система, вміст мангану, елементний аналіз ґрунтів

Анотація

Наведено характеристику фізико-хімічного тест-методу, який дає можливістьпросто та недорого виконати якісний, напівкількісний та кількісний аналіз ґрунтівна вміст мангану.

Посилання

1. Золотов Ю. А. Тест-методы // Журнал аналитической химии. 1994. Т. 49. № 2.
С. 149.
2. Золотов Ю. А., Иванов В. А., Амелин В. Г. Химические тест-методы анализа.
2-е изд., стереотип. Москва. 2006. 304 с.
3. Ревинская Е. Л., Лобачёв В. Л., Лобачёва Е. В. Тест-методы в полевом анализе:
практикум. Самара. 2005. 32 с.
4. Тагунова Є. О., Усенко Г. О. Застосування кореляційно-регресійного аналізу в до-
слідженні мікроелементного складу ґрунту (на прикладі Mn) // Матеріали XI Міжнарод-
ної конф. молодих учених «Наукові основи збереження біотичної різноманітності». Львів.
2012. С. 217–218.
5. Тагунова Є. О. Використання багатофакторного кореляційного аналізу в дослі-
дженні мікроелементного складу ґрунтів лісових культурбіогеоценозів // Питання степо-
вого лісознавства та лісової рекультивації земель. Дніпропетровськ. Вип. 41. 2012. С. 43–
49.
6. Фокин А. В. Защита окружающей среды и химическая экология // Успехи химии.
1991. № 3. С. 499–506.
7. Цветкова Н. Н. Особенности миграции органо-минеральных веществ и
микроэлементов в лесных биогеоценозах степной зоны Украины. Днепропетровск. 2013.
216 с.
8. Цвєткова Н. М., Тагунова Є. О. Моделювання залежності мікроелементного скла-
ду ґрунту штучного лісового насадження від його фізико-хімічних властивостей // Мате-
ріали IX з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України. Миколаїв. 2013. С. 182–184.
9. Цвєткова Н. М., Якуба М. С. Використання математичних методів у досліджен-
ні мікроелементного складу грунтів // Матеріали Другої Міжнародної наук.-практ. конф.
«Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем». Дніпропетровськ. 2015. С. 175–177.
10. Якуба М. С. Особливості оцінки забруднення ґрунтів важкими металами // Ма-
теріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. «Екологія і природокористування в системі
оптимізації відносин природи і суспільства». Тернопіль. 24–25 березня 2016 року. С. 224–226

Переглядів анотації: 399
Завантажень PDF: 443
Опубліковано
2019-01-21
Розділ
Articles