Зміни анатомо-морфологічних показників рослин роду Аcer L. в умовах м. Дніпро


  • N. F. Pavlyukova
  • T. V. Legostaуeva
Ключові слова: Acer pseudoplatanus L., Acer platanoides L., Acer negundo L., урбанізо- ване середовище, гістологічні показники.

Анотація

Вивчено видоспецифічні особливості анатомо-морфологічних показників одно-річних пагонів представників роду Acer L. Показано різницю параметрів гістологіч-них елементів пагонів дерев, що зростають на узбіччі автострад, та дерев з умовночистої зони. Виявлено пряму залежність між розмірами короку, первинної і вторин-ної кори та здатністю дерев протидіяти антропогенному впливу. Встановлено, що заанатомічною будовою найбільш толерантним до впливу техногенних емісій виявив-ся A. pseudoplatanus L., найбільш чутливим – A. negundo L.

Посилання

1. Голикова М. М. Вплив промислового забруднення на елементи анатомічної струк-
тури пагонів кленів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біологічна. 2011. Вип. 57. С. 242–248.
2. Грицай З. В. Показники анатомічної будови первинної кори стебла однорічного
пагона деревних рослин в умовах техногенного навантаження // Рослини та урбанізація.
Дніпропетровськ. 2007. С. 118–119.
3. Зайцева І. О., Голикова М. М. Особливості водного режиму кленів за умов гід-
ротермічного стресу та техногенного навантаження // Питання біоіндикації та екології.
2010. Вип. 15. № 1. С. 53–63.
4. Кохно Н.А., Курдюк А. М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных
растений в Украине. Киев. 1994. 185 с.
5. Лапин П. И. О терминах, применяемых в исследованиях по интродукции и аккли-
матизации растений // Бюлл. ГБС. 2002. Вып. 83. С. 10–18.
6. Поляков А. К. Интродукция древесных растений в услових техногенной среды.
Донецк. 2009. 268 с.
7. Прозина М. Н. Ботаническая микротехника. Москва. 1960. 206 с.

Переглядів анотації: 627
Завантажень PDF: 565
Опубліковано
2019-01-21
Розділ
Articles