Вплив промислових викидів SO2 та NO2 на морфометричні показники самосіву та підросту Robinia Pseudoacacia L.


  • Т. I. Iusypiva
Ключові слова: самосів, підріст, біометричні показники, токсичні гази SO2 та NO2.

Анотація

Вивчено дію промислових емісій SO2 та NO2 на біометричні показники стебласамосіву та однорічного пагона підросту Robinia pseudoacacia L. в умовах степово-го Придніпров’я. Виявлено, що за дії на рослини робінії псевдоакації токсичних га-зів відбуваються зміни інтенсивності росту осьових органів і асиміляційного апа-рату. Запропоновано чутливі тест-параметри (довжина головного кореня, площалистка та асиміляційної поверхні самосіву) для фітоіндикації стану молодих рослинR. pseudoacacia в техногенних умовах зростання

Посилання

1. Бессонова В. П. Монiторинг негативного впливу техногенних емiсiй на стан де-
ревних рослин // Матер. I Всеукр. конф. “Теоретичнi та прикладнi аспекти соцiоекологiї“.
Львiв, 1996.
2. Бессонова В. П., Юсыпива Т. И. Семенное возобновление древесных растений и
промышленные поллютанты (SO2 и NO2). Запорожье. 2001. 193 с.
3. Великородько Т. І. Стійкість і мінливість сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в тех-
ногенно забруднених умовах південного сходу України: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. біол. наук: 03.00.16. Дніпропетровськ. 2002. 19 с.
4. Гнатів П. С. Функціональна адаптація деревних рослин до умов урбанізованого
середовища на Заході України : дис... д-ра біол. наук: 03.00.16. Чернівці. 2006. 40 с.
5. Екологічний паспорт Дніпропетровської області (2014 р.). URL: http://www.menr.
gov.ua
6. Зайцева І. О., Долгова Л. Г. Фізіолого-біохімічні основи інтродукції деревних рос-
лин у Степовому Придніпров’ї. Днепропетровск. 2010. 388 с.
7. Казаков Є. О. Методологічні основи постановки експерименту з фізіології рослин.
Дніпропетровськ. 2000. 272 с.
8. Клейн Р. М., Клейн Д. Т. Методы исследования растений. Москва. 1974. 527 с.
9. Смит У. Х. Лес и атмосфера. Москва. 1985. 429 с.
10. Ставрова Н. И. Влияние атмосферного загрязнения на возобновление хвойных
пород // Лесные экосистемы и атмосферное загрязнение. Ленинград. 1990. С. 121–144.
11. Юсыпива Т. И. Ростовые показатели стеблей самосева древесных пород в усло-
виях техногенных эмиссий SO2 и NO2 // Современные научные исследования в садовод-
стве. Ялта. 2000. Ч. 1. С. 178–183.
12. Antonova G.F., Stasova V. V. Seasonal distribution of processes responsible for radial
diameter and wall thickness of larch (Larix sibirica Ldb.) tracheids // Improvement of larch (Larix
sp.) for better growth, stem form and wood quality Proceedings of an International Symposium.
Gap (Hautes-Alpes). France. 2002. S. 369–377.
13. Hiroshi Yra. Comparative Ecophysiology of Larix kaempferi (Lamb.) Carr. and Abies
veitchii LindL. II. Mechanisms of Higher Drought Resistance of Seedlings of L. kaempferi as
compared with A. veitchii // Ecol. Res. 1989. 4. 3. P. 351–360.
14. Usipiva T. Root morphometric characteristics of the woody plant seedlings under the
conditions of the and industrial pollution // Salaš P.: Proceedings of 9th International Conference
of Horticulture. Sept. 3th–6th 2001. Lednice, Czech Republic. ISBN 80–7157–524–0. Vol. 3.
P. 680–684.

Переглядів анотації: 610
Завантажень PDF: 612
Опубліковано
2019-01-21
Розділ
Articles