Рийна діяльність прудкої ящірки в умовах Присамар’я


  • V. Y. Gasso
Ключові слова: плазуни, функціональна роль, нори, ґрунт.

Анотація

Представлено результати досліджень обсягів рийної діяльності прудкої ящіркиу степовому та лісовому (суховатий бір) біогеоценозах Присамар’я. Визначено гли-бину занурення та довжину ходу нір, об’єм та масу винесеного на поверхню ґрунтуяк з однієї нори, так й у перерахунку на гектар. Встановлено, що нори прудкої ящір-ки можуть відрізнятися за будовою у двох типах біогеоценозів. Об’єм та маса ґрун-ту, який виноситься з однієї нори на поверхню, більші у бору на 20 % та 280 % відпо-відно. Однак у перерахунку на гектар лише маса винесеного ґрунту достовірно біль-ша в лісовій екосистемі.

Посилання

1. Алексеев Ю. Е., Бельгард А. Л., Губанов И. А. Растительный и почвенный покров
Присамарья Днепровского. Днепропетровск. 1986. 63 с.
2. Белова Н. А., Травлеев А. П. Естественные леса и степные почвы (экология, ми-
кроморфология, генезис). Днепропетровск. 1999. 348 с.
3. Бельгард А. Л. Лесная растительность юго-востока Украинской ССР. Киев. 1950.
264 с.
4. Бельгард А. Л. Степное лесоведение. Москва. 1971. 336 с.
5. Булахов В. Л., Гассо В. Я., Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дні-
пропетровська область. Земноводні та плазуни (Amphibia et Reptilia). Дніпропетровськ.
2007. 420 с.
6. Булахов В. Л. Закономерности биогеоценотического распределения
пресмыкающихся в различных типах степных лесов Центрального степного Приднепро-
вья. Одесса. 2000. С. 183−188.
7. Булахов В. Л., Константинова Н. Ф. К морфобиологической характеристике
Lacerta agilis L. в различных типах лесных биогеоценозов Присамарья // Вопр. степн. ле-
совед. Вып. 2. 1977. С. 91–96.
8. Булахов В. Л., Пахомов О. Є. Функціональна зоологія: підручник. Дніпропе-
тровськ. 2010. 392 с.
9. Гассо В. Я. Біогеоценотичні особливості розподілу плазунів в умовах степових лі-
сів Присамар’я Дніпровського // Екологія та ноосферологія. 2009. Т. 20. № 3–4. С. 102–
109.
10. Грицан Ю. І. Екологічні основи перетворюючого впливу лісової рослинності на
степове середовище. Дніпропетровськ. 2000. 300 с.
11. Гончарова В. П. Об амфибиях и рептилиях Самарского леса // Матер. к научн.-
итог. конф. Днепропетр. гос. ун-та. Днепропетровск. 1961. С. 59–60.
12. Кармишев Ю. В. Плазуни півдня степової зони України: автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. біол. наук. Київ. 2002. 20 с.
13. Новиков Г. А. Полевые исследования экологии наземных позвоночных животных.
Москва. 1949. 145 с.
14. Прыткая ящерица. Монографическое описание вида / под ред. А. В. Яблокова.
Москва. 1976. 376 с.
15. Таращук В. І. Земноводні та плазуни // Фауна України. Т. 7. Київ. 1959. 246 с.
16. Физико-географическое районирование Украинской ССР. Киев. 1968. 684 с.
17. Фізична та економічна географія Дніпропетровської області. Дніпропетровськ.
1992. 188 с.
18. Vitt L. J., Caldwell J. P. Herpetology: an introductory biology of amphibians and reptiles.
Academic Press. 2013. 776 p.

Переглядів анотації: 557
Завантажень PDF: 613
Опубліковано
2019-01-21
Розділ
Articles