Eкоморфічний аналіз рослинного покриву територій електричних підстанцій


  • О. V. Potapenko
  • D. S. Ganzha
  • A. V. Zhukov
Ключові слова: екоморфічний аналіз, рослинний покрив, енергетичні підстанції, біо- різноманіття

Анотація

Досліджено рослинний покрив на територіях енергетичних підстанцій, вста-новлено особливості їх екоморфічної організації та визначено напрямки трансфор-мації рослинного покриву за умов забруднення ґрунту технологічною олією. У ре-зультаті проведеного дослідження встановлено, що на території ділянок електрич-них підстанцій видовий склад угруповань рослин представлений 118 видами. В кон-трольних умовах середнє значення проективного покриття рослинності становить79,68 %. За умов забруднення ґрунту технологічною олією проективне покриття рос-линності значно знижується до рівня 7,16 %. Основними трендами трансформаціїекологічної структури біогеоценотичного покриву за умов забруднення ґрунту тех-нологічною олією є збільшення частки однорічних рудерантів, аридизація режимувологості та збіднення ефективної родючості едафотопу.

Посилання

1. Бельгард А. Л. Лесная растительность юго-востока УССР. Киев. 1950. 263 с.
2. Бельгард А. Л. Степное лесоведение. Москва. 1971. 336 с.
3. Бельгард А. Л., Травлеев А. П. Роль почвенной фауны в индикации эдафотопов //
Проблемы и методы биологической диагностики и индикации почв. Москва. 1980.
С. 155–163.
4. Бондарь Г. А., Жуков А. В. Экологическая структура растительного покрова, сфор-
мированного в результате самозарастания дерново-литогенных почв на лессовидных су-
глинках // Вісник Дніпропетр. держ. аграрного ун-ту. 2011. № 1. С. 54–62.
5. Антропогенные почвы: генезис, география, рекультивация / М. И. Герасимова и
др.; под ред. Г. В. Добровольского. Смоленск. 2003. 268 с.
6. Гиляров М. С. Зоологический метод диагностики почв. Москва. 1965. 276 с.
7. Дідух Я. П. Основи біоіндикації. Київ. 2012. 344 с.
8. Тарасов В. В. Флора Дніпропетровської і Запорізької областей. 2-ге вид., доп. та
випр. Дніпропетровськ. 2012. 296 с.

Переглядів анотації: 655
Завантажень PDF: 531
Опубліковано
2019-01-21
Розділ
Articles