Pозповсюдженість та життєздатність видів роду Pinus L. в насадженнях м. Кривого Рогу


  • N. Y. Shevchuk
  • I. I. Korshikov
  • E. R. Guseynova
  • Y. N. Petrushkevich
  • O. V. Krasnoshtan
Ключові слова: види роду Pinus L., біометричні параметри, життєвий стан, урботех- ногенне середовище, м. Кривий Ріг

Анотація

Вивчено життєздатність видів роду Pinus L. в насадженнях п’яти адміністратив-них районів м. Кривий Ріг. Досліджені соснові насадження знаходяться на вільнихпришляхових територіях на відстані 5–20 м і більше від самої дороги або у скверахбіля адмінбудівель, лікарень, шкіл, а також у парках. З’ясовано, що в насадженняхміста найбільш представлені P. pallasiana – 340 дерев (60,5 %) і P. sylvestris – 210 дерев(37,4 %), а P. banksiana лише 12 дерев (2,1 %). Насадження P. pallasiana і P. sylvestrisвідзначаються високим рівнем життєвості, на відміну від P. banksiana. Найчисленні-шою в насадженнях P. pallasiana є вікові групи 11–20 років – 135 особин, або 39,7 %,і 21–30 років – 118 особин, або 34,7 %. У насадженнях P. sylvestris найчисленніша ві-кова група 11-30 років, що становить 92,4 % усіх дерев. P. banksiana в насадженняхміста зустрічається досить рідко – 12 дерев віком 10-20 років, які пригнічені у зрос-ті і мають пошкоджений вигляд. В насадженнях P. pallasiana і P. sylvestris у віковихкатегоріях 15–19 і 25–30 років суттєвих відмінностей за висотою рослин і діаметромстовбура між деревами цих видів не спостерігається. Життєвий стан цих дерев ха-рактеризується категорією «здорові» і рідко «пошкоджені». В умовах міського пар-ку «Шахтарський» знайдено 45–48-річні дерева P. pallasiana, які сягали 14 м у висо-ту при максимальному діаметрі стовбура на рівні 1,3 м – 43 см.Ключові слова: види роду Pinus L., біометричні параметри, життєвий

Посилання

1. Авдеева Е. В. Ландшафтно-экологическая среда сибирских городов. Красноярск.
СибГТУ. 2006. 124 с.
2. Авдеева Е. В. Рост и индикаторная роль зеленых насаждений в урбанизирован-
ной среде. Красноярск. СибГТУ. 2007. 382 с.
3. Анучин Н. П. Лесная таксация: учебник для вузов. Москва: Лесная
промышленность. 1982. 552 с.
4. Артамонов В. И. Растения и чистота природной среды. Москва: Наука. 1986. 172 с.
5. Дрюченко М. М. Производительность сосны крымской на песчаных почвах Укра-
инской ССР. Научные труды. Киев. Гос. изд-ва. сельскохозяйственной лит. Украинской
ССР. 1954. Вып. 16. С. 126‒132.
6. Зайцев Г. Н. Математика в экспериментальной ботанике. Москва: Наука. 1990.
296 с.
7. Коршиков И. И. Адаптация растений к условиям техногенно загрязненной среды.
Киев: Наук. думка. 1996. 238 с.
8. Крючков С. Н., Иозус А. П. Интродукция сосен в Нижнем Поволжье. ВНИАЛ-
МИ. 1978. № 1 (26). С. 43–47.
9. Крючков С. Н. Опыт интродукции видов рода сосна (Pinus L.) в Нижнем Повол-
жье. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер.11. Естеств. науки. 2015. № 3 (13). С. 18–28.
10. Кузнєцов С. І., Левон Ф. М. Інтродукційна та еколого-ландшафтна оптимізація
міських зелених насаджень в Україні. Роль ботанічних садів і дендропарків у збережен-
ні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: матеріали міжнарод-
ної наук. конф. (Київ, 28–31 травня 2013 р.). / Гол. ред. В. Г. Радченко. Київ: НЦЕБМ НАН
України. ПАТ «Віпол». 2013. С. 95–97.
11. Лаптєв О. О. Екологія рослин з основами біогеоценології Київ: Фітосоціоцентр.
2001. 144 с.
12. Миронов В. В. Облесение песков юго-востока Москва: Лесная пром. 1970. 168 с.
13. Методические рекомендации для оценки восстановительной (балансовой) стоимос-
ти зеленых насаждений населенных пунктов Украины. Київ: НИИ УПЖКХ. 1996. 24 с.
14. Методы изучения лесных сообществ. Санкт-Петрбург НИИ химии СПб. ГУ. 2002.
240 с.
15. Методичні рекомендації з моніторингу лісів України. Харьков: УкрНДІЛГА.
2009. 48 с.
16. Поляков А. К. Интродукция древесных растений в условиях техногенной среды.
Донецк: Ноулидж. 2009. 268 с.
17. Соломаха Н. Г., Поляков О. К., Суслова О. П. Випробування видів сосен у Доне-
цькому ботанічному саду НАНУ: результати та перспективи. Лісівництво і агролісомелі-
орація. Х.: УкрНДІЛГА. 2009. Вип. 116. С. 200–203.
18. Ярмишко В. Т. Диагностика повреждений и оценка жизненного состояния дере-
вьев и древостоев в условиях промышленного атмосферного загрязнения. Методы изуче-
ния лесных сообществ. Санкт-Петербург: НИИ химии СПбГУ. 2002. С. 154–165.

Переглядів анотації: 227
Завантажень PDF: 265
Опубліковано
2019-05-28
Розділ
Articles