Аналіз раритетної флори лівоберіжжя долини р. Оріль


  • B. O. Baranovsky
  • V. V. Manyuk
  • I. A. Ivanko
  • L. O. Karmyzova
  • D. V. Oryshchenko
Ключові слова: аналіз раритетної флори, фіторізноманіття, судинні рослини, екосис- теми.

Анотація

Наведено аналіз раритетної фракції флори судинних рослин лівоберіжжя доли-ни р. Оріль лісових екосистем долинно-терасових ландшафтів на території запроек-тованого національного парку «Орільський». На території лівоберіжжя долини р.Оріль у лісових екосистемах виявлено 1 вид – із Світового червоного списку, 1 вид ізЄвропейського червоного списку, 6 видів – із Червоної книги України, із Червоногосписку Дніпропетровської області – 53 види. Доля рідкісних та зникаючих видів лі-сових екосистем від всієї раритетної флори (140 видів) дослідженої території складає30 %, що свідчить про созологічну цінність лісових екосистем долинно-терасовихландшафтів Степової зони України, які, незважаючи на багаторічну антропогеннутрансформацію, зберегли достатній рівень фіторізноманіття.У процесі досліджень флори долини р. Оріль виявлено низку нових місцезнахо-джень рідкісних для області та регіону видів.

Посилання

1. Барановський Б. О., Манюк В. В., Іванько І. А., Кармизова Л.О. Аналіз флори
національного природного парку «Орільський». Дніпропетровськ: Вид-во «Ліра». 2017.
320 с.
2. Бельгард А. Л. Лесная растительность юго-востока УССР. Киев: Изд. КГУ. 1950.
227 с.
3. Бельгард О. Л., Кириченко Т. Ф. До типології заплавних лісів Середнього Дніпра.
Збір. робіт біол. факультету ДДУ. 1938. Вип. 2. Т. ІХ. С. 192–141.
4. Бельгард А. Л., Кириченко Т. Ф. Леса долины р. Орели. Сб. работ биофака ДГУ.
Днепропетровск, 1940. Вып. 3.
5. Визначник рослин України. Київ: Урожай, 1965. 876 с.
6. Гамуля Ю. Г. Эколого-флористические особенности травяного покрова
галофитных дубрав долины реки Орель Екологія та ноосферологія. 1999. Вип. 6. № 1–2.
С. 70–74.
7. Гамуля Ю. Г. Біогеоценологічна характеристика галофітних дібров Степового
Придніпров’я, їх охорона, поновлення і раціональне використання: автореф. дис. на здо-
буття наук. ст. канд. біол. наук. Дніпропетровськ. 2001. 26 с.
8. Манюк В. В. До флористичного і фітоценотичного різноманіття долини р. Дніпра
на ділянці між старим і новим руслом р. Орелі Актуальні питання ботаніки та екології.
Матеріали конференції молодих вчених-ботаніків України (13‒16 вересня 2000 р., Черні-
гів, Седнів). Київ, 2000. С. 49‒50.
9. Манюк В. В. Шульгівський природний комплекс як ключова ділянка національ-
ного природного парку «Орільський». Охорона довкілля: зб. наук. статей ХІ Всеукраїн-
ських наукових Таліївських читань. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. С. 205–211.
10. Определитель высших растений Украины. Киев: Наука. думка, 1987. 548 с.
11. Тарасов В. В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Дніпропе-
тровськ: Вид-во ДНУ та Ліра. 2012. 296 с.
12. Червона книга України. Рослинний світ. За ред. Я. П. Дідуха. Київ: Глобалкон-
салтинг, 2009. 912 с.
13. Червоний список видів рослин і тварин Дніпропетровської області. Затвер-
джений рішенням обл. ради депутатів 27.12.2011р. № 219-10/VI. 27 с.
14. Mosyakin S. L., Fedoronchuk M. M. Vascular plants of Ukraine. Nomenclatural
checklist. Kиїв: 1999. 346 c.
15. Multifunctional floodplain management and biodiversity effects: a knowledge synthesis
for six European countries. S. Schindler, F. H. O’Neill, M. Biró, C. Damm, V. Gasso, R.
Kanka, T. Sluis, A. Krug, S. G. Lauwaars, Z. Sebesvari, M. Pusch, B. Baranovski, T. Ehlert,
B. Neukirchen, J. R. Martin, K. Euller, V. Mauerhofer, T. Wrbka. Biodivers conservi (2016)
25:1349-1382.

Переглядів анотації: 200
Завантажень PDF: 281
Опубліковано
2019-05-29
Розділ
Articles