Сорти роду Saintpaulia H. Wendl. у захищеному ґрунті ботанічного саду ДНУ


  • I. L. Domnitskaya
Ключові слова: рід Saintpaulia, Американське товариство африканських фіалок, комп- лексна оцінка, шкала оцінки сортів.

Анотація

Рід Saintpaulia H. Wendl. – один з найбільш популярних у квітникарстві захище-ного ґрунту. В світі не існує єдиної методики сортооцінки для його представників.Мета нашої роботи – на основі існуючих методик створити шкалу ознак і провестикомплексну оцінку сортів сенполії з колекції ботанічного саду Дніпровського наці-онального університету імені Олеся Гончара (ДНУ) та виділити найбільш перспек-тивні. Для цього необхідно було вивчити морфометричні характеристики інтродуко-ваних сортів: діаметр квітки, ширину та довжину листкової пластинки, діаметр роз-етки, а також біоморфологічні ознаки і фенологію цвітіння. Досліди і спостережен-ня проводились у фондовій оранжереї лабораторії тропічних і субтропічних рослинз 1997 по 2017 рік. Ми скористувалися садовою класифікацією Спеціального коміте-ту Американського товариства африканських фіалок (AVSA), шкалами оцінки гос-подарчо-біологічних і декоративних ознак В. М. Билова і І. П. Горницької Проведе-но комплексну оцінку 60 сортів роду Saintpaulia з лабораторії тропічних і субтропіч-них рослин ботанічного саду ДНУ. Розроблено шкалу оцінки сортів Saintpaulia ionanthahort. За підсумками комплексної оцінки виділено 20 сортів з колекції ботаніч-ного саду ДНУ. Вони є найбільш перспективними для вирощування в захищеномуґрунті. Далі плануємо використовувати їх у власній селекції та учбовому процесі.

Посилання

1. Былов В. Н. Основы сортоизучения и сортооценки декоративных растений при
интродукции. Бюл. Гл. ботан. сада. Москва. 1971. Вып. 81. С. 69–77.
2. Былов В. Н., Карписонова Р. А. Принципы создания и изучения коллекции
малораспространённых декоративних многолетников. Бюл. Гл. ботан. сада. – Москва:
1978. Вып. 107. С. 77–82.
3. Горницкая И. П. Интродукция тропических и субтропических растений, ее тео-
ретические и практические аспекты. Под ред. С. Е. Коровина. Донецк: Донеччина.1995.
302 с.
4. Домницька І. Л. Новий метод укорінення листкових живців сортів і видів Saintpaulia
H. Wendl. Рослини та урбанізація: матер. 5 Міжнар. конф. – Дніпропетровськ.
2016. С. 103–105.
5. Макуни Б. М., Клевенская Т. М. Сенполии. Москва: Астрель. 2001. 112 с.
6. Каталог растений ботанического сада Днепропетровского национального уни-
верситета имени Олеся Гончара. В. Ф. Опанасенко, А. Н. Кабар, Н. В. Мартынова и др. –
Днепропетровск: Лира. 2015. С. 191–197.
7. Справочник Американского общества любителей африканских фиалок для
выращивающих фиалки, участников выставок и судей. Пер. с англ. В. Калгина. Мо-
сква: Альварес Паблишинг. 2004. 128 с.
8. Шевченко В. В., Гриних Л. И. Химерность у растений Москва: Наука.1981. 212 с.
9. Specificity of the cutucular waxes composition of the linden leaves depending on light
level in tree crown / A. Alekseeva, Yu. Lykholat, N. Khromykh, E. Boroday. Abstract book of
3-d conference of young scientists «Plant biology and biotechnology» (16-18 may 2017, Kyiv,
Ukraine). Kyiv: NAY. 2017. С. 20.
10. Anyalysis of the alien flora of Dnipropetrovsk province. B. Baranovski, N. Khromykh,
L. Karmyzova, I. Ivanko, Y. Lykholat. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol
State Pedagogical University. 2016. 6 (3). Р. 419‒429.
11. The integral assessment of the rare plant populations. G. Klymenko, I. Kovalenko, Yu.
Lykholat, N. Khromykh, O. Didur, A. Alekseeva. Ukrainian Journal of Ecology. 2017. 7(2). P.
201‒209.
12. Metabolic responses of steppe forest trees to altirude-associated local environmental
changes. Y. Lykholat, N. Khromyk, I. Ivan’ko, I. Kovalenko, L.Shupranova, M. Kharytonov.
Agriculture & Forestry. Vol. 62, Issue 2: Podgorica. 2016. P. 163‒171.
13. Assessment and prediction of viability and metabolic activity of TILIA PLATYPHYLLOS
in arid steppe climate of Ukraine. Y. Lykholat, A. Alekseeva, N. Khromykh, I. Ivan’ko,
M. Kharytonov, I. Kovalenko. Agriculture and Forestry. Volume 62. Issue 3: Podgorica. 2016.
Р. 65‒71.
14. Prisedsky Y. Activity and isoenzyme composition of peroxidase in Japanese quince
vegetative organs under steppe zone conditions. Y. Prisedsky, A. Kabar, Y. Lykholat, N. Martynova,
L. Shupranova. BIOLOGIJA. 2017. Vol. 63. No. 2. P. 185–192.
15. AVSA Handbook for Growers, Exhibitors and Judges [PDF version] / URL: http://
www.avsa.org/2016.pdf.

Переглядів анотації: 203
Завантажень PDF: 265
Опубліковано
2019-05-29
Розділ
Articles