Eкологічна обумовленість анатомічної структури листків Lolium perenne L. за різних рівнів освітлення


  • І. О. Тіkhаnkov
  • V. М. Zverkovsky
Ключові слова: лист, паренхіма, міжклітники, провідні пучки, хлоропласти, хлорофіл

Анотація

Вивчено на анатомічному рівні пристосованість різних сортів Lolium perenne L.до інтенсивності світлового опромінення і температури, як супутнього фактору. Напоперечних зрізах листків було вимірено площу паренхіми, міжклітників, провіднихпучків та їх обкладинок, підраховано кількість хлоропластів. Анатомічні дослідженнядоповнено вимірюванням вмісту хлорофілу і визначенням сирої та сухої маси листків.

Посилання

1. Іванців Р. Є. Вивчення вихідного матеріалу для селекції пажитниці багаторіч-
ної в умовах Передкарпаття. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013.
Вип. 55, Ч. 1. С. 36–42.
2. Лакин Г. Ф. Биометрия. Москва: Высшая школа, 1990. 352 с.
3. Лещенко О. Ю. Аутоекологічні особливості сортів Lolium perenne L. вітчизняної
селекції. Вісник нац. ун-ту біоресурсів і природокористування. Серія біологія, біотехно-
логія, екологія. 2013. Вип. 193. С. 62–68.
4. Ревунова Л. Г., Рахметов Д. Б. Біолого-морфологічні особливості інтродуко-
ваних газонних трав в умовах Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН
України. Вісник Харківського національного університету. Серія: Біологія. 2014. Вип. 20,
№. 1100. С. 61–68.
5. Тіханков І. О. Поліхромне фарбування напівтонких епонових і епон-аралдитових
зрізів. Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин: матеріали Всеукр. наук.-практ.
конф. до 80-річчя Л. Г. Долгової. Дніпропетровськ, 2007. С. 131–132.
6. Тіханков І. О. Різнорідність анатомічної структури листкової пластинки Lolium perenne
L. Вісник Лвівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 59–68.
7. Тіханков І. О., Лихолат Ю. В. Морфо-фізіологічна характеристика листків Lolium
perenne L. після попередньої обробки насіння гідразидом малеїнової кислоти /
І. О. Тіханков, Ю. В. Лихолат // Питання біоіндикації та екології. 2008. Вип. 13, №. 1. С. 33–
45.
8. Турманидзе Н. М., Долидзе К. Г. Результаты изучения динамики пластидных пиг-
ментов в листьях чайного растения. Фундаментальные исследования. 2014. № 9 (часть 9).
С. 2009–2012.
9. Федотова Ю. К. К вопросу о содержании основных пигментов фотосинтетическо-
го аппарата у Geranium sanguineum флоры центрального Предкавказья. Вестник МГОУ.
Серия Естественные науки. 2009. № 1. С. 81–84.
10. Федулов Ю. П., Подушин Ю. В. Содержание и соотношение хлорофиллов в ли-
стьях озимой пшеницы в зависимости от агротехнических приемов ее выращивания. На-
учный журнал КубГАУ. 2009. № 51. С. 1–13.
11. Шадрин В. А., Куприянов А. Н. Динамика содержания хлорофилла и степень
оводненности листьев газонных трав. Вестник Алтайского гос. ун-та. 1998. № 1 (5).
С. 137.
12. Шкура О. В. Кластеризація перспективних видів та сортів газонних трав за осно-
вними ростовими параметрами. Корми і кормовиробництво. 2012. Вип. 74. С. 258–262.
13. Шлык А. А. Определение хлорофиллов и каратиноидов в экстрактах зеленых лис-
тьев. Биохимические методы в физиологии растений. Москва: Наука, 1971. С. 154–170.
14. Kwiatkowska D. Structural integration at the shoot apical meristem: models, measurements,
and experiments. American journal of botany. 2004. Vol. 91. P. 1277–1293.
15. Eckardt N. A CLASSY RNA silencing signaling mutant in arabidopsis. Plant Cell.
2007. Vol. 19. P. 1439.
16. Matthew C. Translocation from flowering to daughter tillers in perennial ryegrass
(Lolium perenne L.). Austral. J. Agr. Res. Vol. 53, № 1. 2002. P. 21–28.
17. Tikhankov I. Heteroblasty of the Lolium perenne L. Visnyk of Lviv Univ. Biology series.
2009. Is. 49. P. 53–62

Переглядів анотації: 184
Завантажень PDF: 279
Опубліковано
2019-05-29
Розділ
Articles