Кількісна оцінка посухостійкості інтродуцентів роду Syringe L. в умовах степового Придніпров’я


  • I. O. Zaitceva
Ключові слова: водний режим, посухостійкість, види бузку, регресійний аналіз, вміст білків, водоутримуюча здатність листя.

Анотація

Проведено комплексне дослідження показників, що характеризують стійкістьінтродукованих видів роду Syringa L. до дії стресових гідротермічних факторів.Швидкість водовіддачі тканинами листя, розрахована з використанням регресійно-го аналізу, може служити діагностичним критерієм реакції рослин на посуху. Кіль-кісні оцінки водоутримуючої здатності корелюють із оцінками польової посухостій-кості в період вегетації і визначаються вмістом розчинних фракцій білків прото-пласту клітин.

Посилання

1. Кохно Н. А., Курдюк А. М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных
растений в Украине. Киев: Наукова думка. 1994. 185 с.
2. Петровская-Баранова Т. П. Физиология адаптации и интродукция растений. Мо-
сква: Наука. 1983. 151 с.
3. Шматько И. Г., Григорюк И. А., Шведова О. Е. Устойчивость растений к водно-
му и температурному стрессам. Киев: Наукова думка. 1989. 224 с.
4. Недуха О. М. Вплив водного дефіциту на листки рослин. Укр. ботан. журн. 2001.
58. № 1. С. 99–106.
5. Григорюк І. П., Михальський М. Ф., Серга О. І. Біоенергетичні аспекти стійкості
рослин до посухи. Фізіологія та біохімія культурних рослин. 2003. Т.35. № 6. С. 494–503.
6. Колупаєв Ю. Є. Стресові реакції рослин: молекулярно-клітинний рівень. Харків:
Харк. держ. аграр. ун-т. 2004. 173 с.
7. Косаківська І. В. Особливості функціонування білкової системи в умовах стресу.
Укр. ботан. журн. 1996. Т. 53. № 3. С. 238–251.
8. Горб В. К. Сирени на Украине. Київ: Наукова думка. 1989. 160 с.
9. Зайцева И. А. Оценка полевой засухоустойчивости древесных интродуцентов.
Зб. наук. праць «Фальцфейнівські читання». Херсон. 2007. С. 128–131.
10. Зайцева И. А. Скорость водоотдачи как критерий засухоустойчивости растений-
интродуцентов. Матеріали міжнар. наук. конф. «Алелопатія та сучасна біологія». Київ.
2006. С. 223–227.
11. Зайцева І. О. Динаміка водообмінних процесів роду Acer L. у зв`язку з їх посухос-
тійкістю. Вісник ДНУ. Серія “Біологія. Екологія”. 2004. Вип. 12. № 1. С. 54–62.
12. Косаківська І. В. Роль білків та фітогормонів у загальній стратегії адаптації рос-
лин до стресів. Фізіологія та біохімія культурних рослин. 2003. Т.35. № 6. С. 517–521.

Переглядів анотації: 213
Завантажень PDF: 280
Опубліковано
2019-06-06
Розділ
Articles