Динаміка активності пероксидази у листках Ailanthus altissima за аеротехногенного забруднення


  • T. V. Legostayeva
  • K. O. Volyanyk
Ключові слова: Ailanthus altissima Swingle, вегетативні органи, аеротехногенне за- бруднення, антиоксидантні ферменти, пероксидаза

Анотація

З’ясовано зміну активності антиоксидантного ферменту пероксидази у лист-ках рослин Ailanthus altissima Swingle, які зростають в умовах урбоценозу м. Дніпро.Встановлено, що адаптація деревної породи Ailanthus altissima Swingle до дії забруд-нювачів урбоценозів відбувається за рахунок активації антиоксидантного ферментупероксидази. Зазначено, що показник активності пероксидази можна з великим сту-пенем достовірності використовувати для оцінки стану деревних рослин у стресовихумовах і їх стійкості до аеротехногенного забруднення.

Посилання

1. Андреева В. А. Фермент пероксидаза: участие в защитном механизме растений.
Москва: Наука, 1988. 128 с.
2. Більчук В. С., Россихіна-Галича Г.С. Зміни активності ферментів антиоксидант-
ного захисту в вегетативних органах Populus nigra L. в умовах аеротехногенного забруд-
нення середовища. Вісник Львів. ун-ту. Серія Біологічна. 2014. Вип. 64. С. 293–299.
3. Кордюм Е. Л. и др. Клеточные механизмы адаптации растений к неблагоприятным
воздействиям экологических факторов в естественных условиях. Киев. 2003. 270 с.
4. Колупаев Ю. Е., Карпец Ю.В. Формирование адаптивных реакций растений на
действие абиотических стрессоров. Киев: Основа, 2010. 352с.
5. Курбатова А. С., Башкина В. Н., Касимов Н. С. Экология города. Москва:
Научный мир, 2004. 624 с.
6. Ловинська В. М., Россихіна Г.С. Вплив Rhytisma acerinum на прооксидантно-анти-
оксидантну систему насіння кленів в умовах промислового міста. Вісник Львівського ун-
ту. Серія Біологічна. 2012. Вип. 58. С. 280–285.
7. Методы биохимического исследования растений / Под ред. А. И. Ермакова.
3-е изд. Ленинград: Агропромиздат, 1987. 430 с.
8. Половникова М. Г., Воскресенская О. Л. Активность компонентов антиоксидант-
ной защиты и полифенолоксидазы у газонных растений в онтогенезе в условиях город-
ской среды. Физиология растений. 2008. Т. 55. № 5. С. 777–785.
9. Більчук В.С. та ін. Роль антиоксидантних ферментів у реакції Fraxinu excelsior L.
на дію несприятливих факторів середовища. Вісник Львів. ун-ту. Серія Біологічна. 2015.
Вип. 70. С. 230‒236.
10. Россихіна-Галича Г. С. Пероксидазна активність насіння представників роду
Aсеr L., що зростають в умовах хронічної дії антропогенних агентів. Найновите пости-
жения на европейска та наука 2012. Матер. з VIII Междунар. науч.-практ. конф. София,
2012. С. 6–8.
11. Россихіна-Галича Г. С. Прооксидантно-антиоксидантна рівновага насіння
Fraxinus excelsior L. в умовах міського середовища. Вісник Львів. ун-ту. Cерія біологічна.
2013. Вип. 61. С. 195–200.
12. Хромих Н. О. та ін. Сезонна динаміка антиоксидантних процесів у листках
Acer negundo за дії полютантів. Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія. Біологя, екологія. 2014.
№ 22 (1). С. 71‒76.
13. Таран Н. Ю., Оканенко О.А., Бацманова Л.М. Вторинний оксидний стрес як еле-
мент загальної адаптивної відповіді рослин на дію несприятливих факторів довкілля.
Физиология и биохимия культурных растений. 2004. Т. 36. № 1. С. 3–14.

Переглядів анотації: 217
Завантажень PDF: 241
Опубліковано
2019-06-06
Розділ
Articles