Вплив техногенних умов зростання на зміни морфометричних показників однорічного пагона Ялини колючої


  • Т. Iusypiva
  • A. Zadesenets
  • D. Zloschastyeva
Ключові слова: однорічні пагони, біометричні показники, техногенне забруднення, Picea pungens Engelm.

Анотація

Вивчено дію викидів Придніпровської ТЕС (м. Дніпро) на морфометричні по-казники однорічного пагона Picea pungens Engelm (f. viridis Regel.). Виявлено, щовнаслідок хронічного впливу на рослини фітотоксикантів змінюється інтенсивністьросту пагонів і асиміляційного апарату. Запропоновано чутливі тест-параметри (ве-личина річного приросту пагонів, довжина і маса хвоїнки) для фітоіндикації станурослин ялини колючої в техногенних умовах зростання.

Посилання

1. Бессонова В. П. Моніторинг негативного впливу техногенних емісій на стан де-
ревних рослин. Матер. I Всеукр. конф. «Теоретичні та прикладні аспекти соцiоекологiї»
(Львів, 7–11 жовтня 1996). Львiв. 1996.
2. Бессонова В. П. Семенное возобновление древесных растений и промышленные
поллютанты (SO2 и NO2). Запорожье. 2001. 193 с.
3. Великородько Т. І. Стійкість і мінливість сосни звичайної (Pinus sylvestris L.)
в техногенно забруднених умовах південного сходу України: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. біол. наук: 03.00.16. Дніпропетровськ. 2002. 19 с.
4. Григора І. М., Якубенко Б. Є. Польовий практикум з ботаніки. Київ, 2005.
5. Екологічний паспорт Дніпропетровської області (2015 р.). URL: http://www.
menr.gov.ua
6. Ємець М. А., Сердюк Я. Я. Оцінка стану території міста Дніпропетровська за сту-
пенем забруднення атмосферного повітря. Екологія та природокористування. 2003. № 6.
С. 200–207.
7. Зайцева І. О., Опанасенко В. Ф. Путівник по ботанічному саду ДНУ. Дніпропе-
тровськ: РВВ ДНУ, 2008. 112 с.
8. Коваль І. М. Динаміка радіального приросту і санітарного стану соснових де-
ревостанів в умовах аеротехногенного забруднення в Поліссі та Степу: автореф. дис. …
канд. с.-г. наук: 06.03.03 Харьков: 2002. 18 с.
9. Приступа И., Романчук Т. Некоторые биоэкологические особенности предста-
вителей рода Juniperus L., произрастающих в условиях промышленного города. Вісник
Київського національного ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття.
2009. Вип. 27. С. 136–138.
10. Сухарева Т. А. Химический состав и морфометрические характеристики хвои ели
сибирской в условиях воздушного промышленного загрязнения: дис. ... канд. биол. наук:
03.00.16 / Апатиты, 2004. 228 c. РГБ ОД, 61:05-3/68.
11. Черных П. В., Ершова А. Н. Исследование морфологических отклонений
ассимиляционных органов хвойных в условиях техногенного загрязнения. Воронежский
гос. пед. ун-т. 2011.
12. Ярмишко В. Т. Сосна обыкновенная и атмосферное загрязнение на Европейском
Севере. СПб. 1997. 210 с.

Переглядів анотації: 201
Завантажень PDF: 305
Опубліковано
2019-06-06
Розділ
Articles