Вплив мишоподібних гризунів на інтенсивність розкладання підстилки в основних лісових біогеоценозах Присамар’я


  • O. Y. Pakhomov
  • A. O. Dubina
  • M. V. Shulman
Ключові слова: мышевидные грызуны, лесная подстилка, экскреторный опад, фракционный анализ подстилки

Анотація

Досліджено вплив мишоподібних гризунів на ступінь розкладання підстилки удвох основних біогеоценозах Присамар’я. Встановлено, що швидкість розкладанняпідстилки в літній період у липово-ясеневій діброві під впливом мишоподібних гри-зунів збільшується в 1,14 раза, а в сосновому бору на арені – у 1,21 раза. Прискореннярозкладання підстилки під впливом мишоподібних гризунів обумовлено двома ас-пектами – надходженням екскреторного опаду, який є потужним каталізатором роз-витку редуцентної мікрофлори, а також участю гризунів у механічній мацерації опа-ду та перемішуванні підстилки з ґрунтом.

Посилання

1. Абатуров Б. Д. Млекопитающие как компонент экосистем. Москва. Наука, 1984.
283 с.
2. Бельгард А. Л. Степное лесоведение. Москва. 1971. 336 с.
3. Булахов В. Л., Дубина А. А., Рева А. А. Влияние мышевидных грызунов на интен-
сивность разложения подстилки в пойменных лесных биогеоценозах Присамарья. Биогео-
ценотические исследования лесов техногенных ландшафтов степной Украины. Межвуз.
сборник научн. трудов. Днепропетровск. 1989. С. 162–167.
4. Опосредованное воздействие мелких млекопитающих и земноводных на ми-
кробиологическую деструкцию органического вещества в лесных биогеоценозах степ-
ной зоны УССР / В. Л. Булахов, А. Е. Пахомов, А. А. Рева, Ю. П. Бобылев. Микроби-
ологическая деструкция органических остатков в биогеоценозе: Тез. докл. М.1987.
С. 16–19.
5. Булахов В. Л., Шульман М. В. Зоогенный опад как функциональный элемент
в биогеоценотических процессах лесных экосистем Степного Приднепровья. Біоріз-
номаніття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: матеріа-
ли ІІІ Міжнародної наук. конф. Zoocenosis-2005. Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2005.
С. 115–116.
6. Дубина А. А. Роль подстилки в жизни степного леса. Вопросы степного лесоведе-
ния. Днепропетровск. 1977. Вып. 7. С. 46–50.
7. Ермоленко Л. Г. и др. Роль полевки в процессах разложения лесной подстилки.
Тезисы докл. всесоюзн. совещ. «Роль подстилки в лесных биогеоценозах». Изд-во Наука.
Москва, 1983. С. 68–69.
8. Травлеев А. П. Лесная подстилка как структурный элемент искусственного лес-
ного сообщества в степи: автореф. дисс. ... канд. биол. наук. Днепропетровск. 1961. 16 с.

Переглядів анотації: 216
Завантажень PDF: 231
Опубліковано
2019-06-06
Розділ
Articles