Зоогенні тенденції буферної здатності ґрунту як складова екологічної реабілітації урбоґрунту в межах паркової зони мегаполіса

  • O. O. Didur
  • Yu. L. Kulbachko
  • M. I. Krushen
Ключові слова: пертинентна функція сапрофагів, урбоґрунт, буферна здатність ґрун- ту, кислотно-основна буферність, потенціал елементів родючості, міський парк, мегаполіс

Анотація

Розглянуто пертинентну роль ґрунтових сапрофагів на прикладі трофометабо-лічної функції представників дощових черв’яків (Lumbricidae) у формуванні буфер-них властивостей міських ґрунтів на території зони рекреації – парку «Зелений гай»(м. Дніпро, Україна). З’ясовано, що кислотно-основна буферна ємність ґрунтовихновоутворень зоогенного походження (копролітів дощових черв’яків) статистичнодостовірно більша, ніж вихідних ґрунтів (урбоґрунт, верхній гумусований шар чор-нозему звичайного) у кислотному діапазоні зовнішнього навантаження на 22,9 %, улужному – на 18,4 %, в сумарному кислотно-лужному відношенні – на 20,6 %. Отже,такі ґрунтові сапрофаги як дощові черв’яки в умовах мегаполіса у зоні рекреації натериторії міських парків у зелених насадженнях виступають активним факторомпертиненції, одним із природних чинників екологічної реабілітації урбоґрунтів таоптимізації їх екологічних властивостей.Ключові слова: пертинентна функція сапрофагів, урбоґрунт, буферна здатність ґрун-ту, кислотно-основна буферність, потенціал елементів родючості, міський парк, мегаполіс

Посилання

Гамкало З. Г. Роль органічного удобрення в оптимізації кислотно-основних властивостей сірого лісового ґрунту західного Лісостепу України. Агрохімія і ґрунтознавство. 2005. № 66. С. 53‒58.

Гудим Н. Г. Сезонна динаміка чисельності Brachyiulus jawlowskii (Diplopoda, Julidae)

на арені р. Дніпро. Вісник Дніпропетровського ун-ту. Біологія, екологія. 2016. 24 (2).

P. 489‒494.

Лакин Г. Ф. Биометрия. Москва: Высш. шк., 1990. 352 с.

Лебедева И. И. Классификационное положение и систематика антропогенно-

преобразованных почв. Почвоведение. 1993. № 9. С. 98‒106.

Мавлютова О. С. Роль парков в жизни города. Экология. Безопасность. Жизнь.

№ 4. С. 249‒250.

Маркушевич А. И. Площади и логарифмы. Москва: Наука; Гл. ред. физ.-мат.

лит., 1979. 64 с.

Мірзак О. В. Досвід дослідження ґрунтів великих промислових центрів степової

зони (на прикладі м. Дніпропетровська). Ґрунтознавство. 2001. Т. 1, № 1‒2. С. 87‒92.

Надточий П. П. Определение кислотно-основной буферности почв. Почвоведе-

ние. 1993. № 4. С. 34‒39.

Назырова Ф. И., Гарипо Т. Т. Кислотно-основная буферность зональных типов

почв южного Приуралья в агротехногенных условиях. Вестник Оренбургского гос. Ун-та.

№ 6 (125). С. 147‒156.

Орлов Д. С., Орлов Д. С., Садовникова Л. К., Суханова Л. И. Химия почв. Мо-

сква: Высш. шк., 2005. 558 с.

Позняк С. П., Гамкало М. З. Кислотно-основная буферность буроземов Украин-

ских Карпат. Почвоведение. 2001. № 6. С. 660‒669.

Покаржевский А. Д. Геохимическая экология наземных животных. Москва: На-

ука, 1985. 304 с.

Почвоведение: учеб. для ун-тов: в 2-х ч. / Г. Д. Белицина (и др.); под ред.

В. А. Ковды, Б. Г. Розанова. Москва: Высш. шк., 1988. Ч. 1: Почва и почвообразование.

с.

Стриганова Б. Р. Питание почвенных сапрофагов. Москва: Наука, 1980. 244 с.

Строганова М. Н. Городские почвы: генезис, систематика и экологическое зна-

чение на примере г. Москвы: автореф. дис. ... докт. биол. наук. Москва, 1998. 71 с.

Трускавецький Р. С. Буферна здатність ґрунтів та їх основні функції. Харків:

Нове слово, 2003. 225 с.

Физико-химические методы исследования почв. Под ред. Н. Г. Зырина,

Д. С. Орлова. Москва: МГУ, 1980. 382 с.

Хохрякова А. І. Ґрунти міст: особливості генезису, класифікації та діагности-

ки. Вісник Одеського національного університету. Сер.: Географічні та геологічні науки.

Т. 21. Вип. 1. С. 110‒125.

Экология города: учеб. пособ. Под ред. проф. В. В. Денисова. Москва: ИКЦ

«МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2008. 832 с.

Экология города: Учебник. Под общ. ред. проф. Ф. В. Стольберга. Киев: Либра,

с.

Berke S. K. Functional groups of ecosystem engineers: a proposed classification

with comments on current issues. Integrative and Comparative Biology. 2010. 50 (2). P. 147‒

Earthworms and their influence on soil structure and infiltration // Earthworm ecology

and biogeography in North America / A. D. Tomlin, M. J. Shipitalo, W. M. Edwards, R. Protz.

P. F. Hendrix (Ed.). Boca Raton: CRC Press, 1995. P. 159‒183.

Earthworms as key actors in self-organized soil systems. P. Lavelle, S. Barot,

M. Blouin, T. Decaens, J. J. Jimenez, P. Jouquet; Editors K. Cuddington, J. Byers, W. Wilson,

A. Hastings. Ecosystem engineers: Plants to protists. Burlington (MA): Academic Press, 2007.

P. 77-106.

Ecosystem Engineers in a self-organized soil: A review of concepts and future research

questions. P. Lavelle, A. Spain, M. Blouin, G. Brown, T. Decaëns et all. Soil Science. 2016.

(3/4). Р. 91‒109.

The action of an animal ecosystem engineer: Identification of the main mechanisms of

earthworm impacts on soil microarthropods. Pedobiologia. 2010. Vol. 53, Iss. 6. P. 343‒352.

Environmental aspects of the effect of earthworm (Lumbricidae, Oligochaeta) tropho-

metabolic activity on the pH buffering capacity of remediated soil (steppe zone, Ukraine).

Y. L. Kul’bachko, O. O. Didur, I. M. Loza, O. E. Pakhomov, O. V. Bezrodnova. Biology Bulletin.

(10). Р. 899‒904.

Gormsen D., Hedlund K., Huifu W. Diversity of soil mite communities when managing

plant communities on set-aside arable land. Applied Soil Ecology. 2006. 31 (1‒2).

P. 147‒158.

Hamkalo Z. Differential acid-base buffering of soil as yardstick of ecological efficiency

of an organic component of fertilizings of agrophytocenosises. Ґрунтознавство. 2004. Т. 5.

№ 3-4. С. 43‒46.

Schrader S., Zhang H. Earthworm casting: Stabilization or destabilization of soil structure?

Soil Biology and Biochemistry. 1997. Vol. 29, Issues 3‒4. P. 469‒475.

Sjursen H., Michelsen A., Holmstrup M. Effects of freeze–thaw cycles on

microarthropods and nutrient availability in a sub-Arctic soil. Applied Soil Ecology. 2005. 28.

Р. 79‒93.

Smrž Ja., Norton R. A. Food selection and internal processing in Archegozetes longisetosus

(Acari: Oribatida). Pedobiologia. 2004. 48 (2). P. 111‒120.

Soils of Moscow and urban environment. M. Stroganova, A. Myagkova, T. Ргоkof’eva,

I. Skvortsova. Москва: Изд-во ПАИМС, 1998. 166 с.

Structure of litter macrofauna communities in poplar plantations in an urban ecosystem

in Ukraine. L. I. Faly, T. M. Kolombar, E. V. Prokopenko, O. Y. Pakhomov, V. V. Brygadyrenko.

Biosystems Diversity. – 2017. – 25 (1). – С. 29‒38.

Опубліковано
2019-06-06
Розділ
Articles