Cезонна динаміка консортивних зв’язків птахів з дубом звичайним (Quercus robur)


  • O. L. Ponomarenko
Ключові слова: дуб звичайний, птахи, консорція, міжсезонна динаміка

Анотація

Досліджено міжсезонну динаміку консортивних зв’язків птахів в індивідуаль-них консорціях дуба звичайного. Проаналізовано показники загального бюдже-ту часу птахів на одне ядро консорції, його динаміку по сезонах, видовий склад тачисельність птахів-консортів протягом року. Виявлено, що система консортивнихзв’язків птахів протягом року на віргінільному дубі має стохастичний характер.На молодому генеративному дубі, протягом року домінують трофічні взаємодії. Настарому генеративному дубі, крім інтенсивних трофічних зв’язків, птахи протягомроку реалізують також численні топічні зв’язки. Стабільність системи консортив-них зв’язків птахів з дубом звичайним зростає в напрямку від віргінільного до ста-рого генеративного.

Посилання

1. Беклемишев В. Н. О классификации биогеоценологических (симфизиоло-гичес-
ких) связей. Бюллетень МОИП. 1951. Т. 55. Вып. 5. С. 3–30.
2. Бельгард А. Л. Степное лесоведение. Москва: Лесная промышленность, 1971.
336 с.
3. Дольник В. В. Методы изучения бюджетов времени и энергии у птиц. Труды Зо-
ологического института. 1982. Том 113. С. 3–37.
4. Мазинг В. В. Консорции как элементы функциональной структуры биогеоцено-
зов. Труды МОИП. 1966. Т. 27. С. 117–126.
5. Пономаренко О. Л. Консортивні зв’язки птахів у дібровах Степового
Придніпров’я як фактор стійкості лісових екосистем: автореф. дис. … канд. біол. наук.
Дніпропетровськ. 2004. С. 1–23.
6. Пономаренко О. Л. Динаміка функціонального складу угруповань птахів у інди-
відуальних консорціях липи серцелистої (Tilia cordata). Вісник Дніпропетровського уні-
верситету. Біологія. Екологія. Вип. 13. Т. 1. 2005. С. 226–231.
7. Пономаренко О. Л. Формування консортивних зв’язків птахів у індивідуальних
консорціях клена польового (Acer campestre) протягом його онтогенезу. Питання степо-
вого лісознавства та лісової рекультивації земель. Вип. 11 (36). 2007. С. 127–132.
8. Раменский Л. Г. О некоторых принципиальных положениях современной геобо-
таники. Бот. журнал. 1952. Т.37, №2. С. 181–201.
9. Критерии выделения возрастных состояний и особенности хода онтогенеза у рас-
тений различных биоморф. О. В. Смирнова, Л. Б. Заугольнова, Н. А. Таронова, Л. Д. Фа-
ликов. Ценопопуляции растений (основные понятия и структура). Ч. 1. Москва: Наука.
1976. С. 14–43.
10. Сукачев В. Н. Определение понятия «лесной биогеоценоз» его компоненты и
основные свойства. Избранные труды. Т. 1. Ленинград: Наука. 1972. С. 329–356.
11. Трифанова М. В., Кунах О. М., Жуков О. В. Дослідження консортивних зв’язків
у біогеоценозах та охорона природи. Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. 111 с.
12. Юзик Д. І., Чаплигіна А. Б. Консортивні зв’язки польового горобця (Passer
montanus) в умовах лісових ценозів Північно-Східної України. Berkut. 24 (2) 2015. С. 142–
147.

Переглядів анотації: 220
Завантажень PDF: 240
Опубліковано
2019-06-06
Розділ
Articles