Екоморфічна організація ґрунтової мезофауни псамофітного степу на арені р. Дніпрo


  • N. G. Gudym
Ключові слова: псамофітний степ, арена, степанти, ксерофіли, фітофаги

Анотація

Надано характеристику екоморфічної організації ґрунтової мезофауни псамо-фітного степу на арені р. Дніпро у межах природного заповідника «Дніпровсько-Орільський». Степанти складають основну частину ценоморфічної структури тва-ринного населення псамофітного степу. Гігроморфічна структура характеризуєтьсяяк перехідна від ксерофілів до мезофілів. У трофічній структурі безумовними домі-нантами є фітофаги.    

Посилання

1. Гудим Н. Г. Сезонна динаміка чисельності Pelobates fuscus на арені р. Дніпро
(в межах природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»). Питання біоіндикації та
екології. Запоріжжя. 2015. Вип. 20. № 2. С. 130–141.
2. Гудим Н. Г., Ганжа Д.С. Екоморфічна структура фітоценозів на арені р. Дніпро
(в межах природного заповіднику «Дніпровсько-Орільський»). Питання степового лісо-
знавства та лісової рекультивації земель. 2016. Т. 45. С. 40–48.
3. Жуков А. В. Анализ биоморфической структуры мезофауны в диагностике почв.
Пит. степ. лісознавства та лісової рекультівації земель. Дніпропетровськ. 1999. С. 106–114.
4. Жуков О. В. Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин. Дніпропетровськ:
Вид-во «Свідлер А. Л.». 2009. 239 с.
5. Жуков О. В., Кунах О. Н., Новикова В. А. Функциональная структура сообщества
мезопедобионтов дерново–боровой почвы арены р. Днепр. Вісник Дніпропетровського
ун-ту. Біологія, екологія. 2016. 24 (1). C. 26–39.
6. Просторова варіабельність електропровідності ґрунтів арени долини р. Дніпро (у
межах природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»). О. В. Жуков, О. М. Кунах,
В. О. Таран, М.М. Лебединська. Бiологiчний вiсник МДПУ імені Богдана Хмельницького.
2016. № 6 (2). С. 129–157.
7. Криволуцкий Д. А. Почвенная фауна в экологическом контроле. Москва: Наука.
1994. 240 с.
8. Прокопенко Е. В., Жуков А. В., Кунах О. Н. Экоморфическая организация со-
обществ пауков степной зоны Украины. Ґрунтознавство. 2014. Т. 14. № 2. С. 101–
119.
9. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Павуки (Aranei):
моногр. Е. В. Прокопенко, О. М. Кунах, О.В. Жуков, О.Є. Пахомов. Дніпропетровськ:
Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. 340 с.
10. Самедов П. А. Зміна фізичних властивостей ґрунтів діяльністю безхребетних тва-
рин. 17-й Міжнародний конгрес ґрунтознавців. Таїланд. 2008. Т. 1.
11. Самедов П. А., Надир Ф. Т. Вплив дощових черв’яків і мокриць на фізико-хіміч-
ні і поверхневі властивості ґрунтів. Ґрунтознавство. № 8. 2006. С.109 – 115.
12. Сигида Р. С. Псаммофильные виды жужелиц как индикаторы степных и
полупустынных ландшафтов Предкавказья. Известия Самарского научного центра Рос-
сийской академии наук. 2009. т. 11. № 1 (2).
13. Стриганова Б. Р. Питание почвенных сапрофагов / Б. Р. Стриганова // Москва:
Наука. 1980. 243 с.
14. Сумароков А. М. Видовой состав и трофическая структура фауны жесткокрылых
(Insecta: Coleoptera) агробиоценозов Степи Украины. Изв. Харьков. энтомол. о-ва. 2003
(2004). Т. XI. Вып. 1–2. С. 188–193.
15. Сумароков А. М. Восстановление биотического потенциала биогеоценозов при
уменьшении пестицидных нагрузок. Донецк: Изд-во «Вебер». 2009. 194 с.
16. Трифанова М. В., Кунах О. М., Жуков О. В. Дослідження консортивних зв’язків
у біогеоценозах та охорона природи. Дніпропетровськ: ДНУ. 2015. 111 с.
17. Шкварук М. М., Делеменчук М. І. Ґрунтознавство. Делеменчук. Київ: Вища
школа 1976. 320 с.

Переглядів анотації: 231
Завантажень PDF: 281
Опубліковано
2019-06-06
Розділ
Articles