Фітоценотичні зв’язки лісових трав

  • I. M. Kovalenko
Ключові слова: трав’яно-чагарничковий ярус, лісові екосистеми, синтаксони

Анотація

Встановлено еколого-біологічну різноманітність та синтаксономічну пристосо-ваність рослин нижніх ярусів лісових угруповань класів Querco-Fagetea і Vaccinio-Piceetea на північному сході України.Для вирішення цього завдання використовувалися стандартні повні геобота-нічні описи, виконані упродовж 2002–2009 років, екологічні шкали Ландольта і ма-теріали геоботанічного районування з урахуванням сучасних методичних вимог.Об’єктами дослідження стали 26 видів рослин, найбільш характерних для нижніхярусів лісових ценозів – соснових, дубових і мішаних лісів і використовуваних у до-мінантній класифікації лісових фітоценозів.Флористичний і синтаксономічний аналіз показує, що досліджувані види живо-го надґрунтового покриву формують дві самостійні синузії: а) лісових чагарничківта напівчагарників (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea та ін.) і б) трав’янистих одноріч-них і багаторічних рослин (Aegopodium podagraria, Convallaria majalis та ін.).На основі порівняльного флористичного аналізу встановлено високу флорис-тичну біорізноманітність лісових фітоценозів Українського Полісся і гетерогенністьїх флори. Показано флористичну відмінність двох основних класів рослинності цьо-го регіону і виявлено, що для класу Querco-Fagetea характерна висока трофність ідобра прогрітість при дещо пониженій вологості ґрунту, тоді як для класу Vaccinio-Piceetea головною відмінною особливістю є низька родючість ґрунтів.

Посилання

1. Андрієнко Т. Л. Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона /
Т. Л. Андрієнко. – К. : Фітосоціоцентр, 2006. – 316 с.
2. Горышина Т. К. Сравнительно-географический очерк сезонных ритмов развития
и фотосинтеза у травянистых растений листопадных лесов / Т. К. Горышина // Ботан.
журн. – 1972. – Т. 57, № 5. – С. 446–456.
3. Злобин Ю. А. Популяционная экология растений: современное состояние, точки
роста / Ю. А. Злобин. – Сумы : Унив. книга, 2009. – 263 с.
4. Коваленко І. М. Популяції Vaccinium myttillus L. в лісах Деснянсько-Старогутського
національного природного парку / І. М. Коваленко // Укр. ботан. журн. – 2001. – Т. 59,
№ 5. – С. 535–541.
5. Савоськин И. П. Биологические особенности луковичных геофитов в связи с
их экологией в настоящем и прошлом / И. П. Савоськин // Ботан. журн. – 1960. – Т. 45,
№ 7. – С. 1073–1078.
6. Семенищенков Ю. А. Флористическое разнообразие широколиственных лесов
Судость-Деснянского междуречья [Електронний ресурс] / Ю. А. Семенищенков. – 2010. –
Режим доступу : http:/рееold.kpfu.ru/conf/ botan200/p252.rtf.
7. Смирнова О. В. Структура травяного покрова широколиственных лесов /
О. В. Смирнова. – М. : Наука, 1987. – 207 с.
8. Смирнова О. В. Популяционная организация биоценотического покрова лесных
ландшафтов / О. В. Смирнова // Успехи совр. биол. – 1998. – Т. 118, № 2. – С. 148–165.
9. Cоломаха В. А. Синтаксономія рослинності України / В. А. Соломаха. – К. : Фіто-
соціоцентр, 2008. – 296 с.
10. Шеляг-Сосонко Ю. Р. Раритетний ценофонд лісів України: аналіз та категориза-
ція / Ю. Р. Шеляг-Сосонко, П. М. Устименко, С. Ю. Попович // Укр. ботан. журн. – 2002. –
Т. 59, № 4. – С. 470–475.
11. Klika J. Nauka o rostlinných společenstvech / J. Klika. – Praha, 1955. – 361 c.
12. Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski /
W. Matuszkiewicz. – Warszawa : PWN, 2001 – 537 s.
Опубліковано
2019-06-06
Розділ
Articles