Стан ферментів системи антиоксидантного захисту у репродуктивних органах деревних рослин (на прикладі Fraxinus excelsior L.) в умовах урбанізованого середовища


  • A. S. Rossichina-Galiha
  • T. V. Legostaeva
  • U. O. Samborska
  • V. C. Bilchuk
Ключові слова: Frаxinus excеlsior L., урбанізоване середовище, супероксиддисмута- за, каталаза, пероксидаза.

Анотація

У стиглому насінні ясеня звичайного (Frаxinus excеlsior L.) з урбофітоценозум. Дніпропетровська визначено рівні активності супероксиддисмутази(КФ 1.15.1.1), каталази (КФ 1.11.1.6) і пероксидази (КФ 1.11.1.7). Установлено зро- стання активності супероксиддисмутази на 52–187 % та зниження активності ката-лази на 15–40 %, пероксидази на 7–19 % в насінні міського фітоценозу порівняноз умовним контролем. Зроблено висновок, що виявлені зміни активності анти-оксидантних ферментів у насінні ясеня в процесі достигання є пристосувальноюреакцією рослинного організму до екологічних умов антропогенно забрудненихурбофітоценозів.

Посилання

1. Андреева В. А. Фермент пероксидаза / В. А. Андреева. – М. : Наука, 1988. – 120 с.
2. Бараненко В. В. Супероксиддисмутаза в клетках растений / В. В. Бараненко // Ци-
тология. − 2006. − Т. 48, № 6. − С. 465−474.
3. Бессонова В. П. Семенное возобновление древесных растений и промышленные
поллютанты (SO2 и NO2 ) / В. П. Бессонова, Т. И. Юсыпива. – Запорожье : Запорож. гос.
ун-т, 2001. – 193 с.
4. Більчук В. С. Вплив техногенного забруднення на активність і компонентний склад
амінотрансфераз репродуктивних органів деревних рослин / В. С. Більчук // Сучасні про-
блеми фізіології та інтродукції рослин : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропе-
тровськ, 2005. – С. 6.
5. Грицай З. В. Насіннєва продуктивність деревних рослин в умовах забруднення до-
вкілля викидами металургійного підприємства / З. В. Грицай, О. Г. Денисенко // Вісник
Дніпропетр. ун-ту. Сер. Біологія. Екологія. – 2011. – Вип. 19. – Т. 2. – С. 40–44.
6. Журавлева А. Н. Эколого-биологическое состояние и особенности размножения
растений в условиях урбанизированной среды : автореф. дис. на соискание ученой степе-
ни канд. биол. наук : спец. 03.02.08 / А. Н. Журавлева. – Тольятти, 2012. – 18 с.
7. Методы биохимического исследоваия растений / под ред. А. И. Ермакова. – 3-е
изд. – Л. : Агропромиздат, 1987. – 430 с.
8. Калашников Ю. Е. Действие почвенной засухи и переувлажнения на активацию
кислорода и систему защиты от окислительной деструкции в корнях ячменя / Ю. Е. Ка-
лашников, Д. А. Закржевский, Т. И. Балахнина // Физиология растений. – 1992. – Т. 39,
Вып. 2. – С. 263–269.
9. Карпин О. Вплив нафтового забруднення ґрунту на ростові показники вмісту пе-
роксиду водню і активність пероксидази рослин бобу (Viсia Faba L.) / О. Карпин, Н. Джу-
ра, О. Цвілинюк // Вісник Львів. ун-ту. – Сер. біологічна. – 2008. – Вип. 47. – С. 160–
165.
10. Пацула О. Оксидативні реакції рослин / О. Пацула, М. Кобилецька, О. Терек //
Вісник Львів. ун-ту. Сер. біологічна. – 2008. – Вип. 48. – С. 201–204.
11. Переслегина И. А. Активность антиоксидантных ферментов слюны здоровых де-
тей / И. А. Переслегина // Лабораторное дело. – 1989. – № 11. – С. 20–23.
12. Плешков Б. П. Практикум по биохимии растений / Б. П. Плешков. – М. : Колос,
1968. – 183 с.
13. Половникова М. Г. Активность компонентов антиоксидантной защиты и полифе-
нолоксидазы у газонных растений в онтогенезе в условиях городской среды / М. Г. По-
ловникова, О. Л. Воскресенская // Физиология растений. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 551–561.
14. Половникова М. Г. Экофизиология стресса / М. Г. Половникова. – Йошкар-Ола :
МарГУ, 2010. – 203 с.
15. Приймак О. П. Вплив викидів автотранспорту на насіннєву продуктивність деко-
ративних квіткових рослин / О. П. Приймак // Екологічні питання співіснування: люди-
на – рослина : матеріали Всеукр. конф. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 154–159.
16. Романова Е. В. Ферменты в антиокислительной системе растений: супероксид-
дисмутаза / Е. В. Романова // Агро XXI. – 2008. – № 7. – С. 27–30.
17. Россихіна-Галича Г. С. Прооксидантно-антиоксидантна рівновага насіння Fraxinus
excelsior L. в умовах міського середовища / Г. С. Россихіна-Галича // Вісник Львів. ун-ту. –
Сер. біологічна. – 2013. – Вип. 61. – С. 195–200.
18. Ситар О. В. Регулювання адаптивних реакцій проростків сої сіркою за умов
свинцевого забруднення / О. В. Ситар // Физиология и биохимия культурных растений. –
2010. – Т. 42, № 5. – С. 443–449.
19. Філонік І. О. Вплив техногенного забруднення Дніпропетровська на показники
білково-амінокислотного обміну і системи протеолізу у насінні гіркокаштану звичайно-
го та клену гостролистого / І. О. Філонік // Рослини та урбанізація : матеріали І міжнар.
наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 159–160.
20. Хромих Н. О. Стан глутатіон-залежної системи Aesculus hippocastanum за умов ан-
тропогенного забруднення / Н. О. Хромих // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2012. – Вип.
58. – С. 265–270.
21. Чиркова Т. В. Физиологические основы устойчивости растений / Т. В. Чиркова. –
СПб. : Изд-во СПбГУ, 2002. – 244 с.
22. Шупранова Л. В. Наслідки впливу комплексного забруднення міського середо-
вища на стан генеративного потомства деревних рослин / Л. В. Шупранова // Екологічні
питання співіснування: людина – рослина : матеріали Всеукр. конф. – Дніпропетровськ,
2009. – С. 283–286.
23. Kaminaka H. Differential gene expression of rice superoxide dismutase isoforms to
oxidative and environmental stresses / Н. Kaminaka, S. Morita, M. Tokumoto // Free Radical
Research. – 1999. – Vol. 31. – P. 219–225.
24. Kang H.-M. Activity of enzymatic antioxidant defense systems in chilled and heat
shocked cucumber seedling radicles / H. M. Kang, M. E. Saltveit // Ibid. – 2001. – Vol. 113,
N 4. – P. 548–556.
25. Lee D. H. The inductive responses of the antioxidant enzymes by salt stress in the rice
(Oryza sativa L.) / D. H. Lee, Y. S. Kim, C. B. Lee // J. Plant Physiol. – 2001. – Vol. 158. –
P. 737–745.

Переглядів анотації: 485
Завантажень PDF: 410
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
Articles