Вплив техногенного навантаження на співвідношення розчинних цукрів у листках представників роду Acer

  • Т. Iusypiva
Ключові слова: глюкоза, фруктоза, сахароза, антропогенне навантаження, клени.

Анотація

Вивчено вплив антропогенного забруднення середовища на динаміку співвідно-шення різних форм розчинних цукрів у листках Acer saccharinum L. та A. platanoides L.в умовах степового Придніпров’я. За дії техногенезу в асиміляційних органах обохвидів кленів на стадії прихованого росту пагонів виявлено підвищення частки са-харози від загального вмісту розчинних цукрів, яке супроводжувалося зменшеннямчасток глюкози та фруктози.

Посилання

1. Бессонова В. П. Методи фітоіндикації в оцінці екологічного стану довкілля : навч.
посіб. з великого практикуму. Частина І / В. П. Бессонова. – Запоріжжя: ЗДУ, 2001. –
196 с.
2. Бессонова В. П. Семенное возобновление древесных растений и промышленные
поллютанты (SO2 и NO2) / В. П. Бессонова, Т. И. Юсыпива. – Запорожье, 2001. – 193 с.
3. Вронский В. А. Прикладная екологія : учеб. пособ. / В. А. Вронский. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 1996. – 512 с.
4. Гнатів П. С. Функціональна адаптація деревних рослин до умов урбанізованого се-
редовища на Заході України : дис... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Гнатів Петро Степанович. –
Чернівці, 2006. – 340 с.
5. Грицай З. В. Вплив промислових викидів коксохімічного підприємства на вміст
вуглеводів та жирів у листках деревних рослин / З. В. Грицай, Т. І. Юсипіва // Питання бі-
оіндикації та екології. – 2004. – Вип. 9, № 2. – С. 97–107.
6. Екологічний паспорт Дніпропетровської області (2014 р.) // http://www.menr.gov.ua.
7. Зайцева І. О. Фізіолого-біохімічні основи інтродукції деревних рослин у Степово-
му Придніпров’ї / І. О. Зайцева, Л. Г. Долгова. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 388 с.
8. Косаківська І. В. Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів / І. В. Ко-
саківська. – К., 2003. – 192 с.
9. Приседський Ю. Г. Статистична обробка результатів біологічних експериментів /
Ю. Г. Приседський. – Донецьк, 1999. – 210 с.
10. Юсипіва Т. Вплив техногенного навантаження на динаміку вмісту розчинних
форм вуглеводів у листках представників роду Acer L. / Т. Юсипіва, О. Борисова // Вісник
Львів. ун-ту. – Сер. біол. – 2015. – № 69. – С. 174–182.
11. Юсипіва Т. І. Вплив промислових емісій SO2 та NO2 на динаміку розчинних вуг-
леводів у листках декоративних чагарникових рослин / Т. І. Юсипіва, А. В. Білоус // Пи-
тання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д. : РВВ ДНУ, 2010. –
Вип. 39. – С. 136–142.
12. Юсипіва Т. І. Співвідношення різних форм неструктурних вуглеводів у пагонах
лип (Tilia L.) в умовах техногенезу / Т. І. Юсипіва, Ю. П. Коваль // Матер. за VIІI Между-
нар. науч. практ. конф. «Ключови въпроси в съвременната науката». 17–25 април 2012 г. –
София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. – С. 3–7.
Опубліковано
2019-06-10
Розділ
Articles