Показники якості насіння лип в умовах забруднення довкілля викидами Придніпровської ТЕС м. Дніпро


  • Z. V. Gritsay
  • T. I. Iusypiva
  • M. O. Tryfonov
Ключові слова: викиди ТЕС, липи, життєздатність насіння, повнозернистість, маса 1000 насінин

Анотація

Досліджено вплив забруднення довкілля викидами Придніпровської ТЕС м. Дніпро на показники якості насіння лип. В усіх вивчених представників роду Tilia за дії емісій ТЕС встановлено зниження життєздатності насіння, у двох видів (T. cordata й T. platyphyllos) – також повнозернистості та маси 1000 насінин. Виявлено різну чутливість репродуктивної системи досліджуваних об’єктів до техногенного впливу: більш суттєву вразливість показало насіння T. cordata, більшу толерантність – T. platyphyllos і T. еuropaea. Надано рекомендації щодо залучення видів р. Tilia до озеленення техногенно забруднених зон в умовах степового Придніпров’я.

Посилання

1. Бессонова В. П., Юсыпива Т. И. Семенное возобновление древесных растений и
промышленные поллютанты (SO2 и NO2). Запорожье. 2001. 193 с.
2. Бессонова В. П., Іванченко О. С. Аналіз насіннєвої продуктивності та якості на-
сіння робінії звичайної у парках м. Дніпропетровська // Питання біоіндикації та екології.
2014. Вип. 19. № 1. С. 92–106.
3. Грицай З. В., Денисенко О. Г. Насіннєва продуктивність деревних рослин в умо-
вах забруднення довкілля викидами металургійного підприємства // Вісник Дніпропетр.
ун-ту. Сер. Біол. Екол. 2011. Т. 19. № 2. С. 40–44.
4. Грицай З. В., Трифонов М. О. Вплив викидів Придніпровської ТЕС м. Дніпропе-
тровська на показники флоральної сфери представників роду Tilia // Питання Степового
лісознавства та лісової рекультивації земель. 2015. Вип. 44. С. 91–95.
5. Грицай З.В., Шупранова Л. В. Вплив викидів Придніпровської ТЕС м. Дніпропе-
тровська на анатомічні показники стебла дворічного пагона представників роду Tilia // Ві-
сник Дніпропетр. ун-ту. Сер. Біол., Екол. 2015. № 23(5). С. 230–235.
6. Екологічний паспорт Дніпропетровської області. 2014. URL: http: // www.menr.gov.
ua / Dnipropetrovska_ekopasport_2014. pdf
7. Капелюш Н. В. Вплив інгредієнтів промислових викидів на характеристики пло-
дів і насіння Platanus orientalis L. // Питання біоіндикації та екології. 2005. Вип. 9. № 2.
С. 119–127.
8. Левина Р. Е. Полноценность семян и интродукция // Биологические основы се-
меноведения и семеноводства: матер. IV Всесоюзн. совещания. Новосибирск. 1974.
С. 7–8.
9. Мазепа В. Г. Вплив техногенного забруднення атмосфери на репродуктивні осо-
бливості Pinus sylvestris L. // Укр. ботан. журн. 1995. Вип. 52. № 5. С. 654–657.
10. Насіння дерев та кущів. Методи відбирання проб, визначення чистоти, маси 1000
насінин та вологості: ДСТУ 5036:2008. Введ. 01.01.2009. Київ. 2009. 50 с.
11. Приседський Ю. Г. Статистична обробка результатів біологічних експериментів.
Донецьк. 1999. 210 с.
12. Семена деревьев и кустарников. Методы определения жизнеспособности: ГОСТ
13056.7–93. Введ. 01.01.1995. Минск. 1995. 40 с.
13. Семена деревьев и кустарников. Методы определения доброкачественности:
ГОСТ 13056.8–97. Введ. 01.10.1998. Минск. 1998. 16 с.
14. Смит У. Х. Лес и атмосфера. Москва. Прогресс. 1985. 429 с.
15. Capuana M. Heavy metals and woody plants – biotechnologies for phytoremediation //
iForest. 2011. № 4. P. 7–15.
16. Cudin P. Degradation and restoration processes in crowns and fine roots of polluted
montane Norway spruce ecosystems // Phyton. 1996. 36. № 3. P. 69–76.
17. Iusypiva T., Miasoid G. The Impact of Industrial Pollution with Toxic Gases on Stem
Histological Parameters of Woody Plant Undergrowth under Conditions of the Southern Industrial
Zone of the City of Dnipro, Ukraine // International Letters of Natural Sciences. Vol. 59.
P. 62–71.
18. Impacts of ozone on forests: a European perspective / L. Skärby et al. // New Phytol.
1998. 139. P. 109–122.

Переглядів анотації: 361
Завантажень PDF: 357
Опубліковано
2016-06-06
Розділ
Articles