Ценофлори листяних чагарників (Fruticeta foliosa) та чагарникових степів (Steppa fruticeta) Причорноморської частини басейну р. Інгулець


  • O. O. Krasova
  • I. I. Korshykov
Ключові слова: ценофлора, листяні чагарники, чагарникові степи, Причорноморська низовина, річка Інгулець

Анотація

Виявлено склад ценотаксонів чагарникового і чагарниково-степового компонентів природного рослинного покриву пониззя річки Інгулець. Показано, що клас формацій листяних чагарників представлений 9 асоціаціями, які входять до 4 формацій – Crataegeta fallacinae, Pruneta stepposae, Rhamneta catharticae, Roseta corymbiferae, а клас формацій чагарникових степів – 17 асоціаціями, які належать до 6 формацій – Amygdaleta nanae, Caraganeta fruticis, С. scythicae, Chamaecytiseta granitici, Ephedreta distachyae та Genisteta scythicae. Видове багатство ценофлори листяних чагарників (Fruticeta foliosa) складають 189 видів, а чагарникових степів (Steppa fruticeta) – 261 вид. Проведено структурно-порівняльний аналіз ценофлор даних класів формацій, зокрема, представлені таксономічні, географічні, біоморфологічні, екологічні та еколого-ценотичні спектри.

Посилання

1. Афанасьєв Д.Я., Білик Г.І., Брадіс Є.М., Гринь Ф.О. Класифікація рослинності Української РСР // Укр. ботан. журнал. Київ. 1956. Т. 13, № 4. С. 63–82.
2. Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока УССР. Киев. 1950. 263 с.
3. Білик Г.І. Чагарникові степи / Рослинність УРСР. Степи, кам’янисті відслонення, піски. Київ. 1973. С. 240–245.
4. Винокуров Д.С. Рослинність долини р. Інгул: синтаксономія, динаміка, охорона: дис. … канд. біол. наук. Київ. 2016.
5. Дидух Я.П. Растительный покров Горного Крыма (структура, динамика, эволюция и охрана). Киев: Наукова думка. 1992. 256 с.
6. Дідух Я.П., Ковтун І.В. Теоретичні аспекти виділення ценофлор //
Й.К. Пачоський та сучасна ботаніка. Херсон: Айлант. 2004. С. 98–101.
7. Дідух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Геоботанічне районування України та суміжних територій // Укр. ботан. журн. Київ.2003. Т.60, № 1. С. 6–17.
8. Дмитрук Ю.Г. Сучасний стан чагарникових угруповань аридно-степової підзони Північно-Західного Причорномор’я // Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки». 2017, №2. С. 3–10.
9. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М., Тимошенко П.А. Порівняльно-структурний аналіз ценофлори класу Phragmito-Magno-Caricetea України // Чорноморськ. бот. журн., Херсон, 2015. Т.11, №2. С. 37–50.
10. Зелена книга України. Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення та типові природні рослинні угруповання, які підлягають охороні / Під загальн. ред. Я.П. Дідуха – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.
11. Клеопов Ю.Д. Анализ флоры широколиственных лесов Европейской части СССР. – Киев: Наук. Думка. 1990. 352 с.
12. Костылёв А.В., Ткаченко В.С. Кустарниковая растительность Северо-Западного Причерноморья // Ботанический журнал. Санкт-Петербург. 1989. Т.74, №2. С.239–246.
13. Красова О.О. Природна флора та рослинність схилів причорноморської частини басейну р. Інгулець: дис. … канд. біол. наук: 03.00.05. Київ. 2017.
14. Красова О.О., Коршиков І.І. Домінанти угруповань та ценотаксономічне багатство рослинності схилів причорноморської частини басейну р. Інгулець // Укр. ботан. журн.Київ. 2016, № 6. С. 557–567.
15. Кучеревський В.В., Провоженко Т.А. Chamaecytiseta granitici – нова формація чагарникової рослинності Правобережного Злакового степу України // Укр. ботан. журн. Київ. 2012. Т. 69, № 5. С. 644–651.
16. Мойсієнко І.І. Флора Північного Причорномор’я (структурний аналіз, синантропізація, охорона): дис. … докт. біол. наук. Київ, 201. – 44 с.
17. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. Жизненные формы покрытосеменных и хвойных. М.: Высшая школа. 1962. 378 с.
18. Соломаха І.В. Лісова та чагарникова рослинність Північного Причорномор’я: дис. … наук. ступеня канд. біол. наук. Київ. 2016. 188 с.
19. Толмачев А.И. Введение в географию растений. Л.: Изд-во ЛГУ. 1974. 244 с.
20. Фіцайло Т.В. Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb.1961) заповідника Хомутовський степ // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 343: Біологія. Чернівці. 2007. С. 239–258.
21. Хохряков А.П. Таксономические спектры и их роль в сравнительной флористике // Бот. журн. Санкт-Петербург. 2000. Т. 85, № 5. С. 1–11.
22. Юнатов А.А. Типы и содержание геоботанических исследований. Выбор пробных площадей и заложение экологических профилей / Полевая геоботаника. М., Л.: Изд-во АН СССР. 1964. Т. 3. С. 9–38.
23. Юрцев Б.А., Камелин Р.В. Основные понятия и термины флористики / Пермь: ПГУ, 1991. – 80 с.
24. Ярощук Ю.В., Красова О.О. Чагарникова рослинність басейну Інгульця та її флористичні особливості // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Науковий журнал. Дніпропетровськ. 2007. Вип. 11 (36). С. 70–75.

Переглядів анотації: 265
Завантажень PDF: 269
Опубліковано
2018-11-29
Розділ
Articles