Еколого-біологічні властивості газонних покриттів М. Нікополя (Дніпропетровська область)


  • L. P. Mytsyk
  • A. A. Polischuk
  • O. I. Lisovets
Ключові слова: газон, фітоценоз, амброзія, кореляція

Анотація

Вивчено видовий склад та біологічні особливості газонних покривів міста Нікополя. Структура більшості рослинних угруповань, існуючих на території м. Нікополь, є нестабільною. Досліджені фітоценози відрізняються від корінних степових та лучних фітоценозів в залежності від ступеня порушеності та впливу антропогенних факторів. Виявлено, що трав’яниста складова міської рослинності є суттєвим осередком карантинного виду Ambrosia artemisiifolia L. Представники родин злакових та бобових витісняють амброзію. Різнотравні види мають слабкий вплив на амброзію або не впливають взагалі.

Посилання

1. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / под ред. О.П. Мелеховой и Е.И. Сарапульцевой. [3-е изд.]. М.: Академия, 2010. 288 с.
2. Браун Д. Методы исследования и учета растительности. М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1957. 316 с.
3. Бурда Р. И. Антропогенная трансформация флоры. К.: Наук. думка, 1991. 170 с.
4. Бурда Р.И. Активность видов флоры Станично-Луганского государственного заповедника АН СССР // Интродукция и акклиматизация растений. Донецк, 1985. Вып. 3. С. 9–52.
5. Воронов Г. В. Геоботаника. М.: Наука, 1973. 384 с.
6. Головач А. Г. Газоны, их устройство и содержание. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 329 с.
7. Денисова А. В. , Миркин Б. М., Хагов Ф.М. Статистический анализ причин ассоциирования сорных компонентов агрофитоценоза методом межвидовых сопряженностей // Бот. журн. 1970. Т. 55, № 8. С. 42–48.
8. Дидух Я. П. Проблема активности видов растений // Ботан. журн. 1982. Т. 67, № 7. С. 925–935.
9. Коваленко Н. К. Эколого-физиологические исследования газонных трав в связи с их засухоустойчивостью // Газоны. М.: Наука, 1971. 307 с.
10. Кучерявий В. Г. Урбоекологія. Львів: Світ, 2001. 440 с.
11. Лаптев А. А. Газоны. К.: Наук. думка, 1983. 176 с.
12. Мицик Л.П., Лісовець О.І. Фітоценотична активність видів моніторингових пробних площ правобережного Присамар’я // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Д.: ДНУ, 2008. Вип. 37. С. 37–42.
13. Определитель высших растений Украины / Д.Н. Доброчаева, М.И. Котов, Ю.Н. Прокудин и др. – К.: Наук. думка, 1987. 548 с.
14. Плохинский Н. А. Биометрия. М.: МГУ, 1970. 368 с.
15. Работнов Т. А. Экология луговых трав. М.: МГУ, 1985. 176 с.
16. Сахаров М. П. Миркин Б. М., Имбридина Л. М. Урбофитоценология: изучение спонтанной растительности городов // Успехи современной биологии. 1990. Т. 51 (109), вып. 3. С. 56–59.
17. Тарасов В. В. Флора Дніпропетровської і Запорізької областей. Судинні рослини. Біолого-екологічна характеристика видів: Моногр. – Д.: ДНУ, 2005. – 276 с.

Переглядів анотації: 366
Завантажень PDF: 445
Опубліковано
2018-11-29
Розділ
Articles