Еколого-таксономічна структура деревно-чагарникових рослинних угруповань промислових майданчиків ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»


  • E. O. Yevtushenko
  • Y. V. Pozdnii
  • I. O. Komarova
  • L. H. Kovalenko
Ключові слова: дерева, чагарники, рослинні угруповання, еколого-таксономічні спектри

Анотація

Стаття присвячена деревно-чагарниковим рослинним угрупованням території промислових майданчиків ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат». Матеріал даної роботи збирався у вегетаційний сезон 2017–2018 років на території центрального проммайданчика та проммайданчиків  № 2 Глеюватського кар’єру, шахти «Гігант», Артемівського кар’єру, Петровського кар’єру, шахти ім. Орджонікідзе, цеху шламового господарства, які мають виокремлені в просторі і розміщені на певній відстані один від одного виділи в натурі. Досліджені деревні та чагарникові угруповання сформовані за участю та підтримувані людиною в задовільному стані. У ході маршрутних польових досліджень визначалася видова належність дерев і чагарників. У подальшому на основі екоморфічних характеристик видів будувалися порівняльні еколого-таксономічні спектри деревно-чагарникових рослинних угруповань проммайданчиків. У результаті досліджень було виявлено, що деревно-чагарникові угруповання проммайданчиків ПрАТ «ЦГЗК» складаються з 96 видів вищих рослин, що належать до 28 родин. Голонасінні складають незначну частку таксономічних спектрів. У межах проммайданчиків існує значна варіабельність кількості видів і родин. Найчисельнішими є родини Rosaceae, Salicaceae, Aceraceae. Родини Aceraceae, Rosaceae, Fabaceae, Hippocastanaceae, Oleaceae, Salicaceae, Ulmaceae, Pinaceae представлені видами на всіх проммайданчиках ПрАТ «ЦГЗК».  Лише в межах проммайданчика шахти ім. Орджонікідзе зустрічаються види родин Berberidaceaе, Paeoniaceae, а в межах проммайданчика Глеюватського кар’єру – родини Cannabaceae. У таксономічних спектрах рослинних угруповань усіх проммайданчиків панівне положення займає родина Rosaceae. Моновидові родини займають по половині або більшу частину таксономічних спектрів. За зменшенням кількості видів, родин, частки участі видів у деревно-чагарникових угрупованнях проммайданчиків побудовані відповідні ряди убування. Такі самі ряди характеризують деревно-чагарникові рослинні угруповання за показниками щільності видів дерев, чагарників, особин на одиницю площі. За екологічними і біоморфічними характеристиками видів побудовано відповідні спектри біо- та екоморф. Екологічні спектри є індивідуальними за часткою участі певних екоморф для кожного деревно-чагарникового угруповання проммайданчика. За кожною екоморфою побудовано ряди убування кількості видів. Установлено, що в деревно-чагарникових рослинних угрупованнях усіх проммайданчиків ПрАТ «ЦГЗК» переважають деревні життєві форми зі стрижневою кореневою системою, вегетативно нерухливі. У спектрах екоморф найчисельнішими є сильванти, фанерофіти, мезотрофи, ентомофіли. У спектрах гігро-, геліоморф і діаспорохор склад пануючих екоморф змінюється  на проммайданчиках.

Посилання

1. Артюх В.М. Оптимізація техногенних ландшафтів залізорудних розробок Кривбасу. Вінниця: Вінницький державний аграрний університет, 2001. 198 с.
2. Багрій І.Д., Блінов П.В., Білокопитова Н.А. Геоекологічні проблеми Криворізького басейну в умовах реконструкції гірничодобувної галузі. К.: Фенікс, 2002. 192 с.
3. Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока УССР. – К.: Изд-во Киев. гос. ун-та, 1950. 263 с.
4. Важкі метали: надходження в грунти, транслокація у рослинах та екологічна небезпека / Гришко В.М., Сищиков Д.В., Піскова О.М. та ін. Донецьк: Донбас, 2012. 303 с.
5. Добровольский И.А. Степное лесоведение и вопросы облеснения техногенных ландшафтов степи // Биогеоценологические аспекты лесной рекультивации нарушенных земель Западного Донбасса. Д.: ДГУ, 1980. С. 70-77.
6. Добровольский И.А. Эколого-биогеоценотические основы оптимизации техногенных ландшафтов степной зоны Украины путем озеленения и облесения: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора биол. наук: спец. 03.00.16 «Экология». Д.: Днепропетровский государственный университет, 1979. 62 с.
7. Євтушенко Е.О., Шанда В.І. Культур- та агрофітоценоз: ґенеза поняття, ознаки, структура, функції. Структура та розвиток культурфітоценозів Криворіжжя / за ред. Е.О. Євтушенка, В.М. Савоська. Кривий Ріг: Діонат, 2017. С. 21-35.
8. Корчагин А.А. Видовой (флористический) состав растительных сообществ и методы его изучения // Полевая геоботаника. М., Л.: Наука, 1964. Т. 3. С. 39-62.
9. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Анотований список урбанофлори Кривого Рогу. Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. 71 с.
10. Мазур А.Е. Использование растений для оптимизации техногенных ландшафтов Кривбасса // Растения и промышленная среда. Свердловск: УрГУ, 1990. Вып. 13. С. 130-139.
11. Мазур А.Е., Федоровский В.Д., Витренко А.П. Рекомендации по защитно-декоративному озеленению промплощадок горнообогатительных комбинатов Кривбасса. Кривой Рог, 1988. 25 с.
12. Мазур А.Ю., Кучеревський В.В. Роль Криворізького ботанічного саду в озелененні та рекультивації порушених земель Кривбасу // Науковий вісник: міські сади і парки: минуле, сучасне, майбутнє / Зб. наук.-техн. праць. Львів: УкрДЛТУ, 2001. Вип. 11.5. С. 193-199.
13. Маленко Я.В. Особливості таксономічного та екологічного складу рослинних угруповань відвалів південно-західної зони Кривбасу: дис… канд. біол. наук: спец. 03.00.16. Д., 2001. 357 с.
14. Сметана О.М., Перерва В.В. Біогеоценотичний покрив ландшафтно-техногенних систем Кривбасу. Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007. 247 с.
15. Тарасов В.В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Судинні рослини. Біолого-екологічна характеристика видів. Д.: Вид-во ДНУ, 2005. 276 с.
16. Тютюнник Ю.Г., Горлицький Ю.Г. Техногенне забруднення міських ґрунтів України (феноменологічний аналіз) // Доповіді Національної академії наук України. 2000. № 6. С. 208-211.
17. Шанда В.І. Теоретичні проблеми екології та біогеоценології. Кривий Ріг: Видавництво Р. А. Козлова, 2013. 247 с.
18. Шанда В.І. Теоретичні аспекти складу рослинних угруповань // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Д.: ДГУ, 1998. С. 56-59.
19. Enete I.C., Chukwudeluzu V.U., Okolie A. Evaluation of Air Pollution Tolerance Index of Plants and Ornamental Shrubs in Enugu City: Implications for Urban Heat Island Effect // Journal of Experimental Research. 2013, Vol 1. No 1. P. 13-28.

Переглядів анотації: 133
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2019-12-11
Розділ
Articles