Фіторізноманіття регіонального ландшафтного парку «Самарські плавні»


  • B. A. Baranovski Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • I. A. Ivanko Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • L. O. Karmyzova Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Y. A. Harvart Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • V. V. Nicolaieva Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • A. F. Kulik Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Y. I. Hrytsan Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: долинно-терасовий ландшафт, заплава, лісові рослинні угруповання, екоморфи, рідкі та зникаючі види рослин, адвентивні види

Анотація

Представлено результати флороекологічних, гідроботанічних та геоботанічних досліджень регіонального ландшафтного парку «Самарські плавні». Регіональний ландшафтний парк (РЛП) «Самарські плавні» розташований на акваторії Самарської затоки, яка утворилася в результаті затоплення заплави р. Самари при створенні Запорізького (Дніпровського) водосховища та навколишньої території. Проведено систематичний та біоекологічний аналіз флори судинних рослин. Досліджено склад раритетної фракції флори та адвентивний елемент флори. Представлено ценотичне різноманіття рослинного покрову мілководь та територій ландшафтного парку. Дослідження проводилися за загальноприйнятими методиками флористичних, геоботанічних та гідроботанічних досліджень. Біоекоморфічні характеристики видів (виділення екоморф) складено за системою екоморф О. Л. Бельгарда з використанням таких екоморф: біоморфи (одно-, дво-, багаторічники); геліоморфи (відношення до світла); гігроморфи (відношення до водного середовища); трофоморфи (відношення до трофності); ценоморфи (зростання в певних фітоценозах). Екологічні характеристики видів наводилися з літературних джерел та за результатами багаторічних власних досліджень. Аналіз адвентивної фракції проведено за часом заносу – археофіти, неофіти. Адвентивний статус визначався на основі літературних даних. Рослинний покрив регіонального ландшафтного парку «Самарські плавні» представлений природними та напівприродними угрупованнями. Основна площа мілководь зайнята масивами очерету південного та угрупованнями зануреної рослинності. Деревно-чагарникова рослинність парку представлена природними лісовими комплексами, напівприродними угрупованнями та штучними насадженнями. Лучна та лучно-болотна рослинність ландшафтного парку представлена комплексами асоціацій мезофітів та гігрофітів. Флористичний список флори судинних рослин становить 617 видів. Тут переважають гемікріптофіти, багаторічники, сціогеліофіти та геліофіти, мезотрофи, мезофіти, гігрофіти та гідрофіти. Серед ценоморф більшість видів представлена лучними (139) та лісовими (108) видами. Раритетна фракція флори складає 73 види. Рудеральна флора нараховує 128 видів, адвентивна – 140 видів, серед яких 6 інвазійних видів. За часом занесення на досліджену територію аллохтонний елемент флори розподілено на дві групи: археофіти – 63 видів (45 %) та неофіти – 77 видів (55 %).

Посилання

Акинфиев И.Я. Растительность Екатеринослава в конце первого столетия его существования. Ч. І. Екатеринослав: типогр. Павловского, 1889. 233 с.


Барановский Б.А. Растительность руслового равнинного водохранилища (на примере Запорожского (Днепровского) водохранилища). Д.: ДНУ, 2000. 172 с.


Барановский Б.А. Выделение новой ценоморфы в контексте развития системы экоморф А. Л. Бельгарда // Екологія та ноосферологія. 2017. 28 (1–2), С. 28-35.


Барановський Б.О., Манюк В.В., Іванько І.А., Кармизова Л. О. Аналіз флори національного природного парку «Орільський». Дніпро: «Ліра», 2017. 320 с.


Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока УССР. К.: КГУ, 1950. 264 с.


Геоботанічне районування УРСР. К.: Наук. думка, 1977. 304 с.


Зелена книга України (під загальною редакцією Я.П. Дідуха). К.: Альтерпрес, 2009. 448 с.


Катанская В.М. Высшая водная растительность континентальных водоемов СССР. М. Л., 1981. 185 с.


Матвеев Н.М. Биоэкологический анализ флоры и растительности (на примере лесостепной и степной полосы). Самара: Самарский університет, 2006. 310 с.


Определитель высших растений Украины. (Под ред. Д. Н. Доброчаева). К., 1987. 540 с.


Полевая геоботаника. М.; Л.: Наука, 1964. Т.3. 530 с.


Протопопова В.В. Синантропная флора Украины и пути ее развития. Київ: Наук. думка, 1991. 204 с.


Раменский Л.Г. Проблемы и методы изучения растительного покрова. Избранные работы. Л.: Наука, 1971. 334 с.


Свіренко Д.О. Дніпровське водосховище. Вісник Дніпропетровської гідробіологічної станції. 1937. Т. 3. С.36.


Тарасов В.В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Д.: Ліра, 2012. 245 с.


Физико-географическое районирование Украинской ССР. К.: КГУ, 1968. 684 с.


Флора Европейской части СССР (Под ред. А. А.Федорова). Л.: Наука, 1974–1989. Т. I. – Т. YIII.


Флора Восточной Европы (Под ред. Н.Н. Цвелева). Санкт-Петербург: «Мир и семья-95», 1996 – 2004. Т. IX – Т. XI.


Флора УССР. К.: Вид-во АН УРСР. 1935-1965.  Т.I–Т.XII.


Червона книга Дніпропетровської області (Рослинний світ). Автори-укладачі Б.О. Барановський, В.В. Тарасов (Під ред. А.П. Травлєєва). Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2010. 500 с.


Червона книга України. Рослинний світ (за ред. Я.П. Дідуха). К.: Глобалконсалтинг, 2009. 900 с.


Червоний список видів рослин і тварин Дніпропетровської області (Затверджений рішенням обл.ради депутатів 27.12.2011 р., № 219-10/VI), 27 с.


Mosyakin S.L., Fedorochuk M.M. Vascular plants of Ukraine. Nomenclatural checklist. – K., 1999. – 346 p.


Richardson D.M., Pyšek P., Rejmánek M. et al. Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. Diversity & Distributions. 2000. Vol.6. P.93-107.


Schindler S., O’Neill F.H., Biró M., Damm C., Gasso V., Kanka R., Sluis T., Krug A., Lauwaars S.G., Sebesvari Z., Pusch M., Baranovsky B., Ehlert T., Neukirchen B., Martin J.R., Euller K., Mauerhofer V., Wrbka T. Multifunctional floodplain management and biodiversity effects: a knowledge synthesis for six European countries. Biodivers conserve. 2016. 25. P.1349-1382.


Переглядів анотації: 1127
Завантажень PDF: 667
Опубліковано
2020-10-16
Розділ
Articles