Природна радіоактивність ґрунтів байрачних біогеоценозів північного варіанта степової зони України


  • V. A. Gorban Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: природна радіоактивність, радіоактивні елементи, чорнозем лісовий, лісово-лучний ґрунт, чорнозем звичайний, південна та північна експозиції, тальвег

Анотація

Байрачні біогеоценози в умовах степової зони України є унікальним природним явищем. Під цими природними лісами протягом багатьох тисячоліть сформувалися своєрідні ґрунти – чорноземи лісові, які рядом ознак відрізняються від зональних чорноземів звичайних. На сьогодні в науковій літературі можна знайти інформацію щодо таких властивостей цих ґрунтів, як органічна речовина, структурно-агрегатний склад, лесиваж, мікроморфологічні особливості. Разом з тим природна радіоактивність чорноземів лісових залишається практично недослідженою. Саме встановленню особливостей природної радіоактивності ґрунтів байрачних біогеоценозів і присвячена наша робота. Досліджувалися ґрунти байраку Глибокого, який за класифікацією О.Л. Бельгарда відноситься до північного варіанта байраків степової зони України. У результаті виконаних досліджень установлено, що поверхневі горизонти чорноземів лісових південної та північної експозицій байраку відрізняються зменшеними величинами коефіцієнта озолення, що свідчить про збільшений уміст у них органічних речовин порівняно з іншими горизонтами досліджуваних ґрунтів. Елювіальні горизонти відрізняються зменшеними величинами природної радіоактивності порівняно з ілювіальними, що свідчить про збільшену сорбцію дрібними гранулометричними фракціями радіоактивних елементів порівняно з крупнішими фракціями. Максимальні величини природної радіоактивності виявлено в нижніх генетичних горизонтах досліджуваних ґрунтів. Це свідчить, що джерелом радіоактивних елементів є материнська порода, з якої формувалися ґрунти. Органічні речовини та їх здатність до зв’язування радіоактивних елементів характеризуються меншим внеском у природну радіоактивність ґрунтів порівняно з дрібними гранулометричними фракціями та материнською породою. Розподіл величин природної радіоактивності за ґрунтовим профілем визначається особливостями ґрунтогенезу кожного окремого типу ґрунту і в певній мірі може їх відображати.

Посилання

Адерихин П.Г., Бельгард А.Л., Зонн С.В., Крупеников И.А., Травлеев А.П. Влияние лесной растительности на черноземы // Русский чернозем – 100 лет после Докучаева. М.: Наука, 1983. С. 117–126.


Белова Н.А. Экология, микроморфология, антропогенез лесных почв степной зоны Украины. Д.: ДГУ, 1997. 263 с.


Белова Н.А. Эколого-микроморфологические аспекты черноземного почвообразования в байрачных лесах степной зоны Украины // Екологія та ноосферологія. 1995. Т. 1, № 1-2. С. 74–91.


Белова Н.А., Травлеев А.П. Естественные леса и степные почвы (экология, микроморфология, генезис). Д.: ДГУ, 1999. 348 с.


Белова Н.А., Травлеев А.П. Эволюция и генезис почв под лесными фитоценозами в степи // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Д.: ДНУ, 2008. Вып. 37. С. 3–10.


Белова Н.А., Травлеев А.П., Боговин А.В., Чернышенко В.С. Эволюция и генезис почв под байрачными лесными фитоценозами в степи // Ґрунтознавство. 2010. Т. 11, № 1-2. С. 16–27.


Бельгард А.Л. Степное лесоведение. М.: Лесн. пром-сть, 1971. 335 с.


Божко К.М. Мікроморфологічні властивості едафотопів урочища «Військова балка» (південний варіант байрачних лісів степової зони України) // Ґрунтознавство. 2011. Т.12, № 3-4. – С. 69–77.


Горбань В.А. Еолово-ґрунтові відклади та їх вплив на формування едафотопів лісових культурбіогеоценозів степової зони України: Монографія. Д.: Свідлер А.Л., 2017. 200 с.


Горбань В.А. Природна бета-активність еолово-ґрунтових відкладів полезахисних лісосмуг степової зони України // Ґрунтознавство. 2010. Т. 11, № 3-4. С. 67–73.


Горбань В.А., Беркар А.О. Природна радіоактивність лісополіпшених едафотопів Присамар’я Дніпровського // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Вип. 42. Д.: ДНУ, 2013. С. 77-82.


Горбань В.А., Стригіна Т.А., Мандригеля М.В. Особливості структурно-агрегатного складу чорноземів лісових байраку Глибокого // Ґрунтознавство. 2016. Т. 17, № 1-2. С. 65–73.


Гродзинский Д.М. Естественная радиоактивность растений и почв. К.: Наук. думка, 1965. 216 с.


Дубина А.А., Тупика Н.П., Иванова Г.И. Опыт использования показателей группового и фракционного состава гумуса для диагностики лесных почв юго-восточной Украины // Вопросы биологической  диагностики лесных биогеоценозов Присамарья. Д.: ДГУ, 1980. Вып. 10. С. 61–65.


Травлеев А.П. Взаимодействие растительности с почвами в лесных биогеоценозах настоящих степей Украины и Молдавии: Автореф. … д-ра биол. наук: 03.00.05 – ботаника. Д.: ДГУ, 1972. 49 с.


Травлеев А.П., Recio Espejo J.M., Белова Н.А., Кузнецов Е.В., Балалаев А.К., Кузнецов В.Е. Микроморфология лессиважных процессов в байрачных лесных черноземах степной зоны Украины // Ґрунтознавство. 2007. Т. 8, № 1-2. С. 6–24.


Травлеев А.П., Антоненко Т.М., Лындя А.Г. Изучение естественной радиоактивности лесных биогеоценозов юго-востока УССР // Вопросы степного лесоведения и охраны природы. Д.: ДГУ, 1975. Вып. 5. С. 13–19.


Травлеев А.П., Белова Н.А. Лес как фактор почвообразования // Ґрунтознавство. 2008. Т. 9, № 3-4 (13). С. 6–26.


Травлеев А.П., Белова Н.А., Балалаев А.К. Экология почвообразования лесных черноземов // Ґрунтознавство. 2008. Т. 9, № 1-2. С. 19–29.


Яковенко В.М. Вплив делювіальних процесів на макро- та мікроморфологію байрачних лісових ґрунтів // Ґрунтознавство. 2014. Т. 15, № 3-4. С. 74–88.


Яковенко В.М. Моніторингові дослідження мікроморфології байрачних чорноземів Присамар’я // Ґрунтознавство. 2009. Т. 10, № 3-4. С. 29–36.


Яковенко В.М., Білова Н.А. Біогенне мікроструктуроутворення лісових ґрунтів степової зони України: Монографія. Д.: Середняк Т.К., 2018. 204 с.


Filgueiras R.A., Silva A.X., Ribeiro F.C.A., Lauria D.C., Viglio E.P. Baseline, mapping and dose estimation of natural radioactivity in soils of the Brazilian state of Alagoas // Radiation Physics and Chemistry. 2020. 167. 108332.


Gören E., Turhan Ş., Kurnaz A., Garad A.M.K., Duran C., Uğur F.A., Yeğingil Z. Environmental evaluation of natural radioactivity in soil near a lignite-burning power plant in Turkey // Applied Radiation and Isotopes. 2017. 129. 13–18.


Kovács T., Szeiler G., Fábián F., Kardos R., Gregorič A., Vaupotič J. Systematic survey of natural radioactivity of soil in Slovenia // Journal of Environmental Radioactivity. 2013. 122. 70–78.


Liu X., Lin W. Natural radioactivity in the beach sand and soil along the coastline of Guangxi Province, China // Marine Pollution Bulletin. 2018. 135. 446–450.


Zubair M., Shafiqullah. Measurement of natural radioactivity in several sandy-loamy soil samples from Sijua, Dhanbad, India // Heliyon. 2020. 6(3). e03430.


Переглядів анотації: 774
Завантажень PDF: 551
Опубліковано
2020-10-25
Розділ
Articles