Еколого-біологічні особливості відновлення деревних рослин в умовах Степового Придніпров’я


  • V. I. Chorna Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • L. V. Dotsenko Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • N. V. Voroshylova Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: лісистість, лісовідновлення, лісорозведення, стійкість лісових екосистем, сукцесійні процеси

Анотація

Досліджено зміну лісистості Дніпропетровської області в рамках виконання концепції розвитку агролісомеліорації в Україні. Установлено, що  лісопокрита площа Дніпропетровської області на теперешній час складає близько 5 %, що не відповідає  оптимальному рівню лісистості для даної території, який визначено у 8 %. Збільшення лісопокритих площ на дослідженій території відбувається завдяки двом процесам – лісовідновлення та лісорозведення. Ці процеси за останні роки демонструють стійку тенденцію до спаду кількості лісопокритих площ.

Посилання

1. Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока УССР. К.: Изд-во Киев. гос. ун-та, 1950. 263 с.
2. Белова Н.А., Альбицкая М.А. Мониторинговые исследования степных эдафотопов Присамарья Днепровского // Биогеоценологические исследования лесов техногенных ландшафтов степной Украины. Д.: ДГУ, 1989. С. 44–57.
3. Белова Н.А., Травлеев А.П. Естественные леса и степные почвы (экология, микроморфология, генезис). Д.: ДГУ, 1999. 348 с.
4. Бурковський О.П., Василюк О.В., Єна А.В., Куземко А.А., Мовчан Я.І., Мойсієнко І.І., Сіренко І.П. Останні степи України: бути чи не бути? Просвітницьке науково-популярне видання. К.: ГК “Збережемо українські степи!”, ВЕЛ, НЕЦУ, 2013. 40 с.
5. Высоцкий Г.Н. Избранные труды. М.: Сельхозгиз, 1960.
6. Горбань В.А. Особенности влияния эолово-почвенных отложений на свойства лесоулучшенных почв полезащитных лесополос степной зоны Украины // Екологія та ноосферологія. 2011. Т. 22, № 1–2. С. 64–68.
7. Горейко В.А. Типологические и технологические принципы создания почвозащитных лесных культурбиогеоценозов в степи // Ґрунтознавство. 2009. Т. 10, № 1-2. С. 82–89.
8. Докучаєв В.В. Наші степи колись і тепер: пер. з рос.; за ред. і з передм. В. Р. Вільямса і З. С. Філіповича. К.; Х.: Держ. вид-во с.-г літ., 1979. 140 с.
9. Звєрковський В.М. Біогеоценологічне обгрунтування лісової рекультивації земель, порушених вугільною промисловістю в степовій зоні України. Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: 03.00.16. Д.: ДДУ, 1999. 36 с.
10. Морозов Г.Ф.Учение о лесе. М., Л.: Гослесбумиздат, 1949. 455 с.
11. Приказ Госкомлесхоза Украины «Об утверждении показателей региональных нормативов оптимальной лесистости территории Украины»
№ 371 от 29.12.2008 года.
12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р.
№ 725-р «Про схвалення Концепції розвитку агролісомеліорації в Україні».
13. Травлєєв А.П., Білова Н.А. Біологічне різноманіття фітоценозів, грунтів, клімату природних та штучних, байрачних та аренних лісових еосистем степової зони (методологічні аспекти) // Матеріали І Міжнародн. конф. «Проблеми фундаментальної та прикладної екології» (22–23 грудня 1999 р., м. Кривий Ріг). Кривий Ріг: КДПУ, 1999. Ч. ІІ. С. 82–84.
14. Травлеев А.П., Белова Н.А. Лес как фактор почвообразования // Ґрунтознавство. 2008. Т. 9, № 3-4. С. 6–26.
15. Травлеев А.П. Характеристика почв лесных культурбиогеоценозов настоящих степей УССР // Вопросы степного лесоведения и охраны природы. Д.: ДГУ, 1977. С. 8–2.
16. Травлеев А.П., Овчинников В.А., Зверковский В.Н., Цветкова Н.Н., Лындя А.Г. Биогеоценотический покров Западного Донбасса, его техногенная динамика и оптимизация: Учеб. пособие. Д.: ДГУ, 1988. 72 с.
17. Травлеев А.П., Зверковский В.Н., Цветкова Н.Н., Альбицкая М.А., Белова Н.А., Травлеев Л.П., Дубина А.А., Грицан Ю.И. Биоэкологические особенности охраны лесных биогеоценозов и лесной рекультивации техногенных ландшафтов Западного Донбасса // Проблемы охраны, рационального использования и рекультивации черноземов. М.: Наука, 1986. С. 168–175.
18. Устименко П.М., Дубина Д.В, Мовчан Я.І, Давидов Д.А., Якубенко Б.Є. Раритетний фітоценофонд Лісостепу в контексті формування екомережі: монографія. К.: Видавництво Ліра-КЮ 2017. 524 с.
19. https://adm.dp.gov.ua/pro-oblast/rozvitok-regionu/ekologiya

Переглядів анотації: 759
Завантажень PDF: 626
Опубліковано
2020-12-15
Розділ
Articles