Біотопічне різноманіття та екоморфічний аналіз урочища «Гришків ліс» (м. Полтава)


 • O. I. Lisovets Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
 • D. S. Ganzha Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
 • O. O. Mylnikova Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine
Ключові слова: біорізноманіття, паркові екосистеми, екоморфічний аналіз, Полтавська область

Анотація

Вивчення екосистемного та біотопічного біорізноманіття садово-паркових угруповань дає змогу виявити найцінніші рослинні об'єкти в їхньому складі, оцінити ступінь стабільності наявних угруповань і встановити актуальні загрози антропогенного впливу на них. Урочище «Гришків ліс» (м. Полтава, Київський район) являє собою масив широколистяного лісу площею близько 50 га, що розташований суміжно з житловими мікрорайонами міста і є осередком збереження природного фіторізноманіття Полтавщини. Матеріали досліджень зібрані під час польових експедиційних робіт у серпні–вересні 2021 року з використанням загальноприйнятих геоботанічних методів. Класифікацію біотопів проводили відповідно до структури Національного каталогу біотопів України. Дослідження показали, що в урочищі «Гришків ліс» вирізняються щонайменше 7 біотопів, серед яких домінують лісові (східноєвропейські мезофільні евтрофні широколистяні ліси лісостепової і степової зон) з високим ступенем збереженості структури і хорошими перспективами збереження і відновлення з помірними зусиллями. Наявні також болотяні (болотні та підтоплені ділянки з угрупованнями високих гелофітів, болотні та підтоплені ділянки з угрупованнями високих кореневищних осок), чагарникові (вербові чагарникові зарості піщаних і суглинкових берегів, мезофільні і ксеромезофільні чагарники), трав’яні (мезофільні узлісся та галявини на нейтральних і слабколужних ґрунтах), синантропні  (рудеральні біотопи багаторічних трав нітрофільного типу). Рекомендації щодо збереження флористичного різноманіття і рослинності урочища «Гришків ліс» передбачають запровадження системи біотехнічних заходів з підтримки екосистем, зокрема обмеження та регулювання рекреації, санітарні заходи, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, обмеження зливу стічних вод та ліквідації несанкціонованих забудов. Територія має природоохоронне, наукове, естетичне та рекреаційне значення. Її заповідання буде сприяти збереженню ценотичного, ландшафтного та біологічного різноманіття Полтавщини.

Посилання


 1. Андрієнко Т.Л., Перегрим М.М. Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України (довідкове видання). Київ: Альтерпрес, 2012. 148 с.

 2. Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока УССР. К.: КГУ, 1950. 263 с.

 3. Бессонова В.П., Іванченко О.Є. Видове багатство дендрофлори та естетичне оцінювання фітоценозів парку смт Магдалинівка. Науковий вісник НЛТУ України. 2020, т. 30, № 1. С. 25–32.

 4. Зелена книга України / під загальною редакцією члена-кореспондента НАН України Я.П. Дідуха. К.: Альтерпрес, 2009. 448 с.

 5. Класифікація рослинності та біотопів України: матеріали четвертої науково-теоретичної конференції (Київ, 25–26 березня 2020 р.) / За ред. акад. НАН України Я.П. Дідуха. Київ, 2020. 149 с.

 6. Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. 442 с.

 7. Определитель высших растений Украины / Д.Н. Доброчаева, М.И. Котов, Ю.Н. Прокудин и др. К.: Наук. думка, 1999. 548 с.

 8. Решетюк О.В. Перспективи використання ​​парків природно-заповідного фонду Буковини для збагачення її біорізноманіття. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27 (10). С. 42–50.

 9. Смоляр Н.О., Донченко Д.В. Урочище "Гришкин ліс" – осередок збереження лісової фіторізноманітності в м. Полтава // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.  Полтава: Астрая, 2015. С. 74–76.

 10. Тарасов В.В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Дніпропетровськ: ДНУ та Ліра, 2012. 296 с.

 11. Червона книга України. Рослинний світ. К.: Вид. «Глобалконсалтинг», 2009. 912 с.

 12. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П., Дубына Д.В. Продромус растительности Украины. К.: Наукова думка, 1991. 272 с.

 13. Commission Implementing Decision of 11 July 2011 concerning a site information format for Natura 2000 sites (notified under document C(2011) 4892) (2011/484/EU). Official Journal of the European Union 30.7.2011. L 198/39–70.Mosyakin S.L.,  Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine a nomenclatural checklist. K.: National Academy of Sciences of Ukraine, 1999. 344 p.


Переглядів анотації: 370
Завантажень PDF: 280
Опубліковано
2021-10-29
Розділ
Articles