Історичні аспекти створення та особливості функціонування полезахисних насаджень степової зони України


 • M. S. Yakuba Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
 • V. A. Gorban Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
Ключові слова: полезахисні лісові насадження, історія створення лісосмуг, сучасний стан, правовий режим існування лісосмуг

Анотація

Полезахисні насадження степової зони України є однією з найважливіших ланок у системі захисних лісових насаджень на орних землях. Їх наявність являє собою принципову умову ефективного агровиробництва у степових районах України. У роботі наведено факти про доцільність створення полезахисних лісосмуг як важливого заходу з підтримки  аграрного потенціалу степової зони України. Проаналізовано сучасний стан лісосмуг та представлено історичні літературні відомості щодо створення та перспектив  розвитку полезахисного лісорозведення в умовах степу України.  Висвітлено правовий аспект режиму функціонування полезахисних насаджень. Зважаючи на низьку лісистість значної території України, складну та неоднозначну ситуацію щодо заліснення лісодефіцитних територій країни, створення нових і збереження існуючих полезахисних лісосмуг на території степової зони України є вкрай важливим завданням сьогодення. Гостро постає проблема забезпечення ефективного функціонування полезахисних насаджень в умовах екологічної невідповідності лісорослинних умов для існування деревної рослинності на Дніпропетровщині. На тлі низки загальновідомих беззаперечних фактів щодо позитивного впливу лісосмуг  на властивості степових ландшафтів стан більшості існуючих полезахисних насаджень на сьогодні є незадовільним, а частини з них – критичним. Майже повсюдно по Україні, в умовах високої розораності земель та відсутності лісосмуг або їхнього занедбаного стану, спостерігається стрімке руйнування верхнього родючого шару ґрунту. Це призводить до деградації ґрунтів, зниження врожайності та завдає великих економічних збитків країні. Масові неконтрольовані рубки, винищення полезахисних лісосмуг, їх нераціональне використання та відсутність належного догляду за ними можуть найближчим часом обернутися екологічною катастрофою. Гострою сучасною проблемою є вирішення питання правового режиму полезахисних смуг та впровадження відповідного законодавчого державного регулювання. Не менш болючою проблемою сьогодення для полезахисних лісосмуг є відсутність достовірних відомостей про їх реальний стан. Тому отримання загального уявлення про сучасний стан та динаміку полезахисних смуг можливе лише за умов проведення їх детального всебічного вивчення  та проведення ретельної інвентаризації. Для вдалого планування та здійснення заходів підвищення лісистості лісодефіцитних регіонів зі складними лісорослинними умовами та створення ефективної системи полезахисних лісосмуг варто враховувати історію та багаторічний досвід створення лісонасаджень в умовах степу України.

Посилання


 1. Алехин В.В. Растительность СССР в основных зонах: Учеб. пособие для ун-тов и педвузов. 2-е изд. М.: Сов. наука, 1951. 512 с.

 2. Анучин Н.А., Атрохин В.Г., Виноградов В.Н. Лесные полосы. М.: Советская энциклопедия. 1985. Т. 1. 563 с.

 3. Бельгард А.Л. Степное лесоведение.  М.: Лесная пром-сть, 1971. 336 с.

 4. Белова Н.А., Травлеев А.П. Естественные леса и степные почвы (экология, морфология, генезис). Д.: ДГУ, 1999. 348 с.

 5. Бурковський О. П. Проблема збереження степу в контексті земельного питання // Екологічний вісник. 2013. № 1-2. С. 14–17.

 6. Высоцкий Г.Н. Возможно ли надёжное лесоразведение в степи? // Лесовод. 1925. № 3. С. 2327.

 7. Гассо В.Я., Єрмоленко С.В., Гуслистий А.О., Бобильов Ю.П., Гагут А.М., Петрушевський В.Б. Стан герпетофауни лісосмуг на різних відстанях від агроценозів, які обробляються пестицидами // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2020. Том 49. С. 84–93.

 8. Годованюк А.Й. Полезахисні лісосмуги вже більш як двадцять років самі потребують захисту. Правові аспекти проблеми // Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 49.  С. 228.

 9. Горбань В.А. Особенности влияния эолово-почвенных отложений на свойства лесоулучшенных почв полезащитных лесополос степной зоны Украины // Екологія та ноосферологія. 2011. Т. 22, № 1-2. С. 64–68.

 10. Горбань В.А. Роль структуры в обеспечении биогеоценотических функций почв // Екологія та ноосферологія. 2016. Т. 27, № 3-4. С. 89–96.

 11. Горейко В. А. Научно-исторические материалы по созданию степных лесов // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2013. Том 42. С. 24–29.

 12.  Горейко В.А. Биоценологические принципы создания искусственных лесных насаждений в степной зоне // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2018. Том 47. С. 29–39.

 13. Доброхвалов В.П. Очерки истории степного лесоразведения. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1950. 205 с.

 14. Звірко В., Колядинська  Т. Полезахисні лісосмуги самі потребують захисту // Землевпорядний вісник. 2012. № 9. С. 58.

 15. Калданов М.Ф. Степное лесоразведение. М., 1970. 270 с.

 16. Коптєв В.І., Лішенко А.А.   Полезахисне лісорозведення. К.: Урожай, 1989. 168 с.

 17. Левон Ф.М. Зеленые насаждения в антропогенно трансформированной среде. К.: ННЦ ИАЭ, 2014. 320 с.

 18. Лобченко Г.О. Просторова оптимізація системи полезахисних лісових смуг // Наук. вісн. Національного ун-ту біоресурсів і природокористування України. 2014. Вип. 198. Ч. 2. С. 182–190.

 19. Логинов Б.И. Основы полезащитного лесоразведения. К.: Изд-во УАСХН, 1961. 352 с.

 20.   Лукіша В.В. Екологічні функції полезахисних лісових насаджень // Екологічні науки. 2013.  № 1. С. 56–64.

 21. Лысенков А.Ф. Лесные мелиорации. М.: Лесная промышленность. 1971. 159 с.

 22. Малюга В.М. Місце і роль захисних лісових насаджень у розбудові національної екологічної мережі // Матеріали наук. конф. науково-педагогічних працівників і аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України. К.: НУБіП України, 2010. С. 99–100.

 23. Можейко Г.А. Лесо-аграрные ландшафты Южной и Сухой Степи Украины. Х.: ООО «ЭНЕЙ», 2000. 312 с. 

 24. Парамонов Е.Г., Ключников М.В., Обидин А.А. Ассортимент древесных пород в лесополосах сухой степи в условиях изменения климата // Мир науки, культуры и образования, 2010. № 4(23). С. 280–282.

 25. Пилипенко О.І.,  Юхновський О.І. Ліс і поле – єдина екологічна система // Вісник аграрної науки. Спеціальний 153-й вип: НАУ – 100 років. К.: НАУ, 1998. С. 91–93.

 26. Стадник А.П. Ландшафтно-екологічна оптимізація систем захисних лісових насаджень України: автореф. дис. … д-р с.-госп. наук: спец. 03.00.16 «Екологія». К.: Ін-т агроекології, 2008. 46 с.

 27. Сукачев В.Н. Из истории проблемы преобразования природы наших степей путем лесонасаждений // Вопросы географии. М., 1948. Сб.13 (Преобразование степи и лесостепи). С. 520.

 28. Травлеев А.П., Травлеев Л.П. Лес и почва в условиях степи. Д.: ДГУ, 1988. 84 с.

 29. Травлеев А.П., Белова Н.А. Лес как фактор почвообразования // Ґрунтознавство. 2008. Т. 9, № 3-4. С. 123–136.

 30. Трюмер К.Ф. 50 лет лесохозяйственной практики.  М., 1993. 182 с.

 31. Фурдичко О.І., Бондаренко В.Д. Першопостаті українського лісівництва. Нариси до лісової історії. Львів: ВАТ «Бібльос», 2000. 372 с.

 32. Цветкова Н.М., Якуба М.С.  Біокругообіг речовин у біогеоценозах Присамар’я Дніпровського. Д.: РВВ ДНУ, 2008. 112 с. 

 33. Цвєткова Н.М., Пахомов О.Є., Сердюк С.М., Якуба М.С. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ґрунти. Метали у ґрунтах.  Д.: Вид-во «Ліра», 2016. 180 с.

 34. Чорна В.І., Доценко В.Л., Ворошилова Н.В. Еколого-біологічні особливості відновлення деревних рослин в умовах степового Придніпров’я // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2020. Вип 49. С. 101111.

 35.   Штофель М.О. Лісова меліорація. Основи агролісомеліоративного районування та принципи добору деревних та кущових порід для лісомеліоративних насаджень (методичні поради). К.: НАУ, 2004. 40 с.

 36. Юхновський В.Ю., Малюга В.М., Штофель М.О., Дударець С.М. Шляхи вирішення проблеми полезахисного лісорозведення в Україні / Наукові праці Лісівничої академії наук України.  Львів, 2009. Вип. 7. С. 62–65.

 37. Юхновський В.Ю., Дударець С.М., Малюга В.М. Агролісомеліорація. К.: Кондор, 2012. 372 с.

 38. Якуба М.С. Критерії визначення функціонального стану полезахисних лісосмуг // Питання біоіндикації та екологіі. 2017. Вип. 22, № 1. С. 19–31.

 39. Byrkovskyy O., Tarasova O. Distraction of last Ukrainian grasslands through afforestation. P10 // 8th Europian Dry Grassland of Europe: biodiversity, classification and management. Abstracts and Excursion Guides- Uman:Publisher-polygraphic center Vizavi. 2011. 100 p.

 40. Gorban V., Huslystyi A., Kotovych O., Yakovenko V. Changes in physical and chemical Properties of calcic chernozem affected by Robinia pseudoacacia and Quercus robur plantings // Ekologia (Bratislava). 2020. Vol. 39 (1). P. 2744.

 41. http://dnipr.dp.gov.ua/ pro-oblast/rozvitok-regionu/ekologia.

 42. https://region.dp.ua/lisosmugy-dnipropetrovshyny

 43. http://ua.interfax.com.ua/news/greendeal/783795

 44. http://ua.interfax.com.ua/news/general/778191

 45. https://superagronom.com

 46. https//wiki.legalaid.gov.ua/index.php

 47.   https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/2768m


Переглядів анотації: 404
Завантажень PDF: 274
Опубліковано
2021-10-08
Розділ
Articles