Аналіз екофлористичного різноманіття родини Роасеае лісових біогеоценозів північного степового Придніпров`я


  • B. O. Baranovsky Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
  • A. V. Zhikharеva Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
  • V. A. Gorban Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
Ключові слова: родина Poaceae, екоморфічний аналіз, ліси, північне степове Придніпров`я, флора

Анотація

Важко переоцінити значення представників родини Злакові у функціонуванні природних екосистем та їх використання для життя людства. Вони нерідко виступають у ролі домінантів і едифікаторів у складі рослинного покриву, у першу чергу трав’янистих типів рослинності. Але вони також беруть участь у складанні лісових фітоценозів різних природних зон. У межах України родина Роасеае включає 71 рід (з них тільки 4 у культурному стані) і 208 видів (з них тільки 15 у культурному стані) [20]. Флора злаків лісових біогеоценозів аналізованої території вивчалася з кінця 19 століття [1]. Оскільки досліджувані лісові комплекси розташовані в межах степової зони з різноманітними умовами привододільно-балкового та долинно-терасового ландшафтів, в їх складі присутні види різних екоморф: від ксерофітів до гігрофітів (або навіть гелофітів); від геліофітів до сціофітів, від оліготрофів до мегатрофів. Флора лісових біогеоценозів північного степового Придніпров`я налічує 73 види судинних рослин. Найбільше видове багатство належить флорі заплавних лісів, що підтверджує положення про надзвичайне біорізноманіття заплавних ландшафтів [35]. Із всього складу флори лісових біогеоценозів серед клімаморф переважають гемікриптофіти (42 види), серед геліоморф переважають геліофіти (66 видів), серед трофоморф – мезотрофи (39 видів), серед гігроморф – мезофіти (45 видів). Серед ценоморф більшість складають лісово-лучні (55 видів) та рудерально-лісові (18 видів). У складі родини Роасеае лісових біогеоценозів північного степового Придніпров`я є 6 раритетних видів, які занесені до регіонального червоного списку рідкісних рослин [29]. Екоморфічний аналіз флори підтверджує особливості фізико-географічних умов різних типів лісів. Серед клімаморф гемікриптофіти переважають у байрачних та пристінних лісах. Більшість геліофітів характерна для аренних лісів¸ а сціофітів – для заплавних лісів. Серед трофоморф мегатрофи переважають у байрачних та пристінних лісах, оліготрофи – в аренних. Найбільше число гігрофітів характерне для заплавних лісів, а ксерофітів – для аренних лісів. Для лісових біогеоценозів північного степового Придніпров`я характерна значна антропогенна трансформація  рослинного покриву. У складі флори лісів тільки чисто рудеральних (бур’янистих) видів – 16, а рудеральних у змішаних ценоморфах – 23 види. Із них адвентивних рудеральних видів – 16. Оцінка антропогенної трансформації рослинного покриву за методом гемеробії показує, що більшість видів за гемеробністю належить до мезогемеробів – видів, які зростають на територіях ландшафтів середнього ступеня трансформації. Це свідчить про помірну трансформацію лісових біогеоценозів північного степового Придніпров`я. Серед всіх типів лісів найменш трансформованими є заплавні, байрачні і пристінні ліси.

Посилання

1. Акинфиев И.Я. Ботанические исследования Новомосковского уезда Екатеринославской губ. // Материалы к познанию фауны и флоры Российской импер., изд. Московским о-вом испыт. прир. отдел ботаники. 1896. Вып. 3. С. 1–24.2. Алексеев Ю.Е., Бельгард А.Л., Губанов И.А., Ковалева О.В., Тарасов В.В., Травлеев А.П. Растительный и почвенный покров Присамарья Днепровского. Д.: ДГУ, 1986. 63 с.3. Афанасьєв Д.Я. Природні луки УРСР. К.: Наукова думка, 1968. 256 с.4. Барановский Б.А. Выделение новой ценоморфы в контексте развития системы экоморф А. Л. Бельгарда // Екологія та ноосферологія. 2017. 28(1–2). С. 28–35.5. Барановский Б.А. Растительность руслового равнинного водохранилища. Д.: ДГУ, 2000. 172 с.6. Барановський Б.О., Манюк В.В., Іванько І.А., Кармизова Л.О. Аналіз флори Національного природного парку «Орільський». Дніпро: Ліра, 2017. 320 с.7. Белова Н.А. Экология, микроморфология, антропогенез лесных почв степной зоны Украины. Д.: ДГУ, 1997. 263 с.8. Белова Н.А., Травлеев А.П. Естественные леса и степные почвы (экология, микроморфология, генезис). Д.: ДГУ, 1999. 348 с.9. Бельгард А.Л. Введение в типологию искусственных лесов степной зоны // Искусственные леса степной зоны Украины.  Харьков: ХГУ, 1960. С. 33–55.10. Бельгард А.Л. К вопросу об экологическом анализе и структуре лесного фитоценоза в степи // Вопросы биологической диагностики лесных биогеоценозов Присамарья. Д.: ДГУ, 1980. С. 11.11. Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока Украинской ССР. К.: КГУ, 1950. 264 с.12. Визначник рослин України. К., 1965. 876 с.13. Горбань В.А., Хмеленко О.В., Гуслистий А.О., Тетюха О.Г. Вплив лісової рослинності на колір, відбивну здатність та вміст гумусу в чорноземах звичайних // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2019. Вип. 48. С. 25–37.14. Горбань В.А. Зв’язок водопроникності ґрунтів з іншими їхніми фізичними властивостями у лісових угрупованнях Присамар’я // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 161–165.15. Дубина Д.В., Ємельянова С.М., Дзюба Т.П., Устименко П.М., Фельбаба-Клушина Л.М., Давидова А.О., Давидов Д.А., Тимошенко П.А., Барановський Б.О., Борсукевич Л.М., Вакаренко Л.П., Винокуров Д.С., Дацюк В.В., Єременко Н.С., Іванько І.А., Лисогор Л.П., Казарінова Г.О., Кармизова Л.О., Махиня Л.М., Пашкевич Н.А., Фіцайло Т.В., Шевера М.В., Ширяєва Д.В. Рудеральна рослинність України: синтаксономічна різноманітність і територіальна диференціація // Чорноморськ. бот. ж. 2021. 17(3). С. 253–275.16. Екофлора України. Том 1. Дідух Я.П., Плюта П.Г., Протопопова В.В., Єрмоленко В.М., Коротченко І.А., Каркуцієв Г.М., Бурда Р.І. / Від. ред. Я.П. Дідух. Київ: Фітосоціоцентр, 2000. – 284 с.17. Кучеревський В.В. Атлас рідкісних і зникаючих рослин Дніпропетровщини. К.: Фітосоціоцентр, 2001. 360 с.18. Определитель высших растений Украины / Под ред. Д.Н. Доброчаева.  К., 1987. 540 с.19. Практикум з ґрунтознавства: Навчальний посібник [Текст] / За ред. Д.Г. Тихоненка. Х.: Майдан, 2009. 448 с.20. Прокудин Ю.Н., Вовк А.Г., Петрова О.А. и др. Злаки Украины. К.: Наук. думка, 1977. 264 с.21. Тарасов В.В., Алексеев Ю.А., Губанов И.А. Растительные ресурсы Присамарья Днепровского. Д.: ДГУ, 1988. – 68 с.22. Тарасов В.В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Судинні рослини. Д.: ДНУ, 2005. 276 с.23. Физико-географическое районирование Украинской ССР. К.: КГУ, 1968. 684 с.24. Флора Восточной Европы / Под ред. Н.Н. Цвелева. – Санкт-Петербург: Мир и семья-95, 1996–2004. Т. IX–XI.25. Флора Европейской части СССР / Под ред. А.А. Федорова. Л.: Наука, 1974–1989. – Т. I–YIII.26. Флора УССР. К.: АН УРСР. 1935–1965. Т. I–XII.27. Цвелев Н.Н. Злаки СССР. Л.: Наука, 1976. – 788 с.28. Червона книга Дніпропетровської області (Рослинний світ). Автори-укладачі Б.О. Барановський, В.В. Тарасов / Під ред. А.П. Травлєєва. Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2010. 500 с.29. Червоний список видів рослин і тварин Дніпропетровської області (затверджений рішенням Дніпроп. обл. ради депутатів 27.12.2011 р., № 219-10/VI). 27 с.30. Чорний С.Г. Основи агрономічної хімії: Навчальний посібник. Миколаїв: МНАУ, 2020. 284 с.31. Яковенко В. М., Білова Н. А. Біогенне мікроструктуроутворення лісових грунтів степової зони України: Монографія. Дніпро: Середняк, 2018. 204 с.32. Blume H. P., Sukopp H. Okologische Bedeutimg anthropogener Boden vergnederungen//Schr. Reihe Vegetationskunde. 1976. 10. S. 75-89.33. Gorban V. Robinia Pseudoacacia and Quercus Robur Plantations Change the Physical Properties of Calcic Chernozem. In: Dmytruk Y., Dent D. (eds) // Soils Under Stress. Springer, Cham. 2021. P. 95–103.34. Mosyakin S.L., Fedorochuk M.M. Vascular plants of Ukraine. Nomenclatural checklist. K., 1999. 346 c.35. Schindler, S., O’Neill, F. H., Biró, M., Damm, C., Gasso, V., Kanka, R., Sluis, T., Krug, A., Lauwaars, S. G., Sebesvari, Z., Pusch, M., Baranovski, B., Ehlert, T., Neukirchen, B., Martin, J. R., Euller, K., Mauerhofer, V., Wrbka, T. Multifunctional floodplain management and biodiversity effects: a knowledge synthesis for six European countries // Biodivers conservi, 2016, 25, 1349–1382.


Переглядів анотації: 579
Завантажень PDF: 276
Опубліковано
2022-12-15
Розділ
Articles