Вплив деревно-чагарникової рослинності полезахисних лісосмуг на характеристики степового ґрунтового покриву


  • M. S. Yakuba Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine
Ключові слова: полезахисні лісосмуги, ґрунтовий покрив, характеристики ґрунту, вплив деревно-чагарникової рослинності

Анотація

Ґрунт у лісових насадженнях перебуває у постійній тісній взаємодії з деревними і чагарниковими рослинами. Він виступає визначальним фактором створення оптимальних умов для існування природних та штучно створених лісових угруповань. Сучасне степове лісорозведення має низку невирішених питань стосовно характеру і ступеня впливу деревно-чагарникової рослинності на типовий для степової зони ґрунт – чорнозем звичайний та доцільності створення деревно-чагарникових екосистем різного практичного значення у степових умовах України. У роботі представлено результати дослідження впливу деревно-чагарникової рослинності лісосмуг на їх ґрунтовий покрив. Визначено вміст гумусу, обмінну та гідролітичну кислотність ґрунтів, кислотність сольової витяжки з ґрунту в едафотопах п'яти лісосмуг, створених на території Присамарського міжнародного біосферного стаціонару, розташованого у с. Андріївка Новомосковського району Дніпропетровської області. Отримані дані зіставлені з аналогічними результатами вимірювань показників ґрунту типової для району дослідження ділянки різнотравно-типчаково-ковилевого степу. Порівняння вмісту гумусу у ґрунті під деревними насадженнями лісосмуг та степової цілини підтверджує теорію позитивного пертинентного  впливу лісу на степові ґрунти й утворення під деревними насадженнями в умовах степу чорноземів лісопокращених. Результати визначення актуальної кислотності ґрунтів лісосмуг Присамар’я свідчать про відсутність суттєвої різниці між отриманими показниками для лісосмуг,  водночас як порівняння з аналогічним показником для ґрунту степової цілини свідчить про наближення рН степового чорнозему до нейтрального значення.  Обмінна кислотність ґрунтів лісосмуг коливалася в межах 0,2–0,8 мг-екв. на 100 г ґрунту, а значення гідролітичної кислотності становило від 0,52 до 2,11 мг-екв. на 100 г ґрунту, причому максимальні значення обох видів кислотності відмічені в горизонті 20–50 см дубового насадження ПП 224. Отримані характеристики ґрунтового покриву лісосмуг будуть корисними для з'ясування напрямків та особливостей впливу деревно-чагарникової рослинності на чорнозем звичайний в умовах степової зони України і можуть слугувати вагомими аргументами  у прийнятті рішень щодо створення полезахисних деревно-чагарникових насаджень у межах степової зони України.

Посилання

1. Белова Н.А. Экология, микроморфология, антропогенез лесных почв степной зоны Украины. Д.: Изд-во ДГУ, 1997. 264 с.2. Белова Н.А., Травлеев А.П. Естественные леса и степные почвы (экология, микроморфология, генезис). Д.: ДГУ, 1999. 348 с.3. Бельгард А.Л. Введение в типологию искусственных лесов степной зоны // Искусственные леса степной зоны Украины. Х.: ХГУ, 1960. С. 3355.4. Бельгард А.Л. Степное лесоведение. М.: Лесная пром-сть, 1971. 336 с.5. Богданович Р.П. Гумусовий стан чорноземів типових, легкосуглинкових правобережного лісостепу України // Ґрунтознавство. 2010. № 29. С. 12–23.6. Бомба М.Я.,  Періг  Г.Т., Рижук С.М., Мартинюк І.В., Патика В.П. Землеробство з основами ґрунтознавства, агрохімії та агроекології. К., 2003. 250 с.7. Горбань В.А. Діагностичне значення фізичних властивостей ґрунтів лісових біогеоценозів степової зони України // Екологія та ноосферологія. 2018. Т. 29(2).  С. 83–88. 8. Горбань В.А., Гуслистий А.О. Деякі особливості впливу насаджень Robinia pseudoacacia L. на ґрунти в посушливих умовах // Екологія та ноосферологія. 2018.  Т. 29(1). С. 47–51.9. Горбань В.А., Хмеленко О.В., Гуслистий А.О., Тетюха О.Г. Вплив лісової рослинності на колір, відбивну здатність та вміст гумусу в чорноземах звичайних // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2019. Вип. 48. С. 25–37.10. Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану ґрунтів / За ред. Б.С. Носко. К.: Урожай. 1994. 332 с.11. Євсюков Т.О., Копайгора Б.М. Сучасний стан і використання земель під полезахисними лісовими насадженнями // Землеустрій і кадастр. 2011.  № 1. С. 14–20.12. Жовинский Э.Я., Кураева И.В.  Геохимия тяжёлых металлов в почвах Украины. К.: Наукова думка.  2002. 213 с.13. Костенко І.В. Вплив штучних насаджень на властивості гірсько-лучних чорноземовидних ґрунтів Ай-Петринської яйли // Ґрунтознавство. 2010. Т.11, № 3-4. С. 46– 54.14. Минеев В.Г. Практикум по агрохимии. М.: МГУ. 1989. 304 с.15. Назаренко І.І., Польчина С.М.,  Нікорич В.А. Ґрунтознавство: Підручник. Чернівці: Книги-ХХІ 2008. 400 с.16. Новосад К.Б. Еволюція чорноземів під лісовими фітоценозами // Ґрунтознавство. 2001. Т. 1, № 1-2. С. 62 – 74.17. Попова О.Л. Екодіагностика природо-господарської організації території України: агроландшафтний аспект // Економіка і прогнозування. 2012. №3. С. 92–101. 18. Пилипенко А.И.  Лесоводственные особенности и мелиоративное влияние полезащитных лесных полос в условиях черноземной Степи Украины. Монография. К.: Изд. УСХА, 1992. 75 с.19. Пилипенко О.І.,  Юхновський В.Ю. Лісові меліорації. К.: Аграрна освіта, 2010. 282 с.20. Стадник А.П. Ландшафтно-екологічна оптимізація систем захисних лісових насаджень України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 03.00.16 “Екологія”.  К.: ІА УААН, 2008. 45 с.21. Сидельник Н.А. Основные принципы создания лесных культур в условиях степи  // Вопросы степного лесоведения. Д.: ДГУ. 1977. Вып. 8. С. 6974. 22. Сукачов В.Н., Дылис Н.В.  Основы лесной биогеоценологии. М.: Наука, 1964. 573 с.23. Травлеев А.П., Белова Н.А. Лес как фактор почвообразования // Ґрунтознавство. 2008. Т. 9, № 3-4. С. 626.24. Фурдичко О.І., Стадник А.П. Проблеми захисного лісорозведення і агролісомеліорації в Україні та шляхи їх вирішення // Український лісовод. 2012 // www.lesovod.org.ua25. Чмиленко Ф.О., Смітюк Н.М. Аналітична хімія ґрунтів: Навч. посібн. Д.: ДНУ, 2005. 156 с.26. Чорна В.І., Доценко В.Л., Ворошилова Н.В. Еколого-біологічні особливості відновлення деревних рослин в умовах степового Придніпров’я // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2020. Вип 49. С. 101–111.27. Цвєткова Н.М., Якуба М.С. Оцінка впливу дубових насаджень на чорнозем звичайний в умовах плакорного степу Присамар’я Дніпровського  // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2017. Вип. 46. С. 21–27.28. Шаферовська К.Р., Михайлюк В.О., Якуба М.С. Гумусовий стан едафотопів полезахисних насаджень Присамар’я Дніпровського // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю з дня народження чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф. А. П.Травлєєва. Д.: Ліра, 2019. С. 111–114.29. Якуба М.С. Критерії визначення  функціонального стану полезахисних лісосмуг // Питання  біоіндикації та екології. 2017.  Вип. 22, № 1. С. 19–31.30. Якуба М.С. Особливості існування лісів в умовах степової зони України // Зб. стат. учасників 17-ї всеукраїнської практ.-пізнавальної інтернет-конф. «Наукова думка сучасності і майбутнього». Д.: Вид-во НМ, 2018. С. 64–66.31. Якуба М.С., Горбань В.А. Історичні аспекти створення та особливості  функціонування полезахисних насаджень степової зони України // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2021. Вип. 50. С. 35–42.32. Byrkovskyy O., Tarasova O. Distraction of last Ukrainian grasslands through afforestation. P10 // 8th Europian Dry Grassland of Europe: biodiversity, classification and management. Abstracts and Excursion Guides- Uman:Publisher-polygraphic center Vizavi. 2011. 100 p.33. Chappell, A., Webb, N.P., Leys, J.F., Waters, C.M., Orgill, S. & Eyres, M.J. Minimising soil organic carbon  erosion by wind is critical for land degradation neutrality // Environmental Science and Policy. 2019.  V. 93. Р. 43–52.34. Edmondson, J.L., O'Sullivan, O.S., Inger, R., Potter, J., McHugh, N., Gaston, K.J. & Leake, J.R. Urban tree effects on soil organic carbon // PLoS ONE, 2014, 9(7), e101872.35. Medvedev V.V., Plisko I.V., Bigun O.N. Comparative characterization of the optimum and actual parameters of Ukrainian chernozems // Eurasian Soil Science. 2014. Vol. 47. № 10.  P.  1044–1057.36. Ritter E., Vesterdal L., Gundersen P. Changes in soil properties after afforestation of former intensively managed soils with oak and Norway spruce // Plant and Soil. 2003.  Vol. 249. № 2. P. 319–330.37. Webb N.P., Marshall N.A., Stringer L.C., Reed M.S., Chappell A.C. & Herrick J.E. Land degradation and climate change: building climate resilience in agriculture // Frontiers in Ecology and the Environment.  2017. 15(8). Р. 450–459.38. Wiśniewski, P., Märker, M. The role of soil-protecting forests in reducing soil erosion in young glacial landscapes of Northern-Central Poland // Geoderma. 2019. 337. Р. 1227–1235.39. http://epl.org.ua/human-posts/chomu-sadzhaty-lis-u-stepu-bilshe-shkidlyvo-nizh-korysno40. https://region.dp.ua/lisosmugy-dnipropetrovshyny41. https://life.pravda.com.ua/columns/2010/02/8/39249/42. http://propozitsiya.com/ua43. https://visnyk-geo.knu.ua/wp-content/uploads/2017/09/11-66-67.pdf44. https://pryroda.in.ua/step/chomu-mi-proti-zalisnennya-stepu/


Переглядів анотації: 524
Завантажень PDF: 377
Опубліковано
2022-12-15
Розділ
Articles