Природна радіоактивність ґрунтів байраку Військового


 • V. A. Gorban Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
 • K. M. Bozhko Dnipro State Technical University, Dnipropetrovsk region, Ukraine
Ключові слова: радіоактивність, органічні речовини, мулиста фракція, чорнозем звичайний, чорнозем лісовий, лучно-лісовий ґрунт, байрак

Анотація

Концентрація природних радіонуклідів у ґрунті, які визначають величину його природної радіоактивності, змінюється в широких межах і залежить від інтенсивності ґрунтоутворювальних процесів, а також визначається типом ґрунту. У результаті дослідження особливостей природної радіоактивності ґрунтів байраку Військового (південний варіант байрачних лісів) установлено, що верхні горизонти Н1 та Н2 чорнозему звичайного північної експозиції відрізняються збільшеними величинами природної радіоактивності  порівняно з нижніми горизонтами HPk та Pk, що зумовлено більшим умістом органічних речовин у верхніх горизонтах, які активно адсорбують радіонукліди. Елювіальні горизонти (H1el, H2el та H3el) чорнозему лісового північної експозиції характеризуються зменшеними величинами природної радіоактивності порівняно з ілювіальними горизонтами та материнською породою (Hil, Phil та Р), що зумовлено особливостями перерозподілу мулистої фракції, яка здатна зв’язувати значні кількості радіонуклідів. Горизонтам H1el та H2el лучно-лісового ґрунту тальвегу властиві збільшені величини природної радіоактивності порівняно з горизонтами H3el та Hil. Ілювіальні горизонти Hil та Phkil чорнозему лісового південної експозиції характеризуються збільшеними величинами природної радіоактивності порівняно з елювіальними горизонтами H1el, H2el та H3el. Мінімальні величини природної радіоактивності в чорноземі звичайному південної експозиції виявлено у верхніх горизонтах Н1 та Н2, максимальна величина пов’язана з горизонтом Pk. Максимальні величини природної радіоактивності серед верхніх горизонтів досліджених ґрунтів характерні для лучно-лісового ґрунту тальвегу та чорнозему лісового південної експозиції, мінімальні – для чорнозему звичайного південної експозиції та чорнозему лісового північної експозиції. Уміст органічних речовин відіграє вирішальну роль у профільному розподілу величин природної радіоактивності для чорнозему звичайного північної експозиції та лучно-лісового ґрунту тальвегу, розподіл мулистої фракції – для чорноземів лісових північної та південної експозицій, а також для чорнозему звичайного південної експозиції.

Посилання


 1. Анненков Б. Н., Юдинцева Е. В. Основы сельскохозяйственной радиологии. М.: Агропромиздат, 1991. 288 с.

 2. Бельгард А. Л. Степное лесоведение. М.: Лесн. пром-сть, 1971. 336 с.

 3. Горбань В. А. Особливості теплофізичних властивостей ґрунтів байрачних біогеоценозів південного варіанту степової зони України // Екологія та ноосферологія. 2020. 31 (2). С. 82–86.

 4. Горбань В. А. Природна радіоактивність ґрунтів байрачних біогеоценозів північного варіанту степової зони України // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2020. Вип. 49. С. 58–66.

 5. Горбань В. А., Купцова К. С., Острянин Н. С., Тетюха О. Г. Особливості структурно-агрегатного складу едафотопів байрачних лісів південного варіанта степової зони України // Екологія та ноосферологія. 2020. 31(1). С. 16–22.

 6. Гродзинский Д. М. Естественная радиоактивность растений и почв. К.: Наук. думка, 1965. 216 с.

 7. Гродзинський Д. М. Радіобіологія. К.: Либідь, 2001. 448 с.

 8. Іванов Є. Радіаційна екологія: Навчально-методичний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 217 с.

 9. Краснов В. П., Орлов А. А., Бузун В. А., Ландин В. П., Шелест З. М. Прикладная радиоэкология леса. Житомир: Полисся, 2007. 680 с.

 10. Кулик А. Ф. Содержание и закономерности распространения радионуклидов в почвах пойменных лесов Присамарского мониторинга // Вопросы степного лесоведения и лесной рекультивации земель. Д.: ДГУ, 1997. С. 37–40.

 11. Кулик А. Ф., Рева И. В. Радиоактивность почв и растений природных и искусственных биогеоценозов Присамарского мониторинга // Мониторинговые исследования биогеоценотических катен степной зоны. Д.: ДГУ, 1995. С. 82–90.

 12. Нецветов М. В., Горбань В. А. Экспериментальная модель вибрационного перемещения частиц в черноземе лесном // Ґрунтознавство. 2009. Т. 10, № 3-4 (15). С. 42–49.

 13. Нікітіна О. В. Екологічна оцінка ступеня забруднення чорнозему опідзоленого радіоактивними нуклідами за тривалого землекористування. Збірник наукових праць «Агробіологія», 2021. № 1. С. 217–222.

 14. Приступа І. В. Радіаційна екологія: Навчальний посібник для студентів ІІI курсу біологічного факультету спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Запоріжжя: ЗНУ, 2007. 95 с.

 15. Травлеев А. П., Resio Epejo J. M., Белова Н. А., Кузнецов Е. В., Балалаев А. К., Кузнецов В. Е. Микроморфология лессиважных процессов в байрачных лесных черноземах степной зоны Украины // Ґрунтознавство. 2007. Т. 8, № 1-2. С. 6–24.

 16. Травлеев А. П., Антоненко Т. М., Лындя А. Г. Изучение естественной радиоактивности лесных биогеоценозов юго-востока УССР // Вопросы степного лесоведения и охраны природы. Д.: ДГУ, 1975. Вып. 5. С. 13–19.

 17. Травлеев А. П., Белова Н. А., Балалаев А. К. Экология почвообразования лесных черноземов // Ґрунтознавство. 2008. Т. 9, № 1-2. С. 19–29.

 18. Chorna, V. I., Ananieva, T. V. The current radioecological condition of agricultural soils and grain products in Dnipropetrovsk region, Ukraine. Achievements of Ukraine and the EU in ecology, biology, chemistry, geography and agricultural sciences, 2021, 348–364.


Переглядів анотації: 369
Завантажень PDF: 164
Опубліковано
2023-10-12
Розділ
Articles