Функціонування ферментів антиоксидантної системи в репродуктивних органах Robinia pseudoacacia l. за умов промислового міста

  • G. S. Rossikhina-Galycha Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Yu. V. Lykholat Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  • N. O Lysenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Анотація

Досліджено зміни активності антиоксидантних ферментів у стиглому насінні Robinia pseudoacacia L. в умовах антропогенно забрудненого м. Дніпропетровськ. Установлено, що аерополютанти урбоценозів інтенсифікують процеси ПОЛ. Виявлені у насінні зміни активності ферментів-детоксикаторів вільних радикалів мали адаптивну спрямованість. Показано, що недостатня активність пероксидази можепризвести до захисної активації к аталази.

Посилання

1. Андреева В. А. Фермент пероксидаза: участие в защитном механизме растений /В. А. Андреева. – М. : Наука, 1988. – 128 с.
2. Бухарина И. Л. Биоэкологические особенности травянистых и древесных растений в городских насаждениях: монография / И. Л. Бухарина, А. А. Двоеглазова. – Ижевск : Издво «Удмурдский университет», 2010. – 184 с.
3. Грицай З. В. Насіннєва продуктивність деревних рослин в умовах забруднення довкілля викидами металургійного підприємства / З. В. Грицай, О. Г. Динесенко // Вісник Днпропетр. ун-ту. Серія Біологія. Екологія. – 2011. – Вип. 19, Т. 2. – С. 40–44.
4. Клеточные механизмы адаптации растений к неблагоприятным воздействиям экологических факторов в естественных условиях / Е. Л. Кордюм, К. М. Сытник,В. В. Бараненко, Н. А. Белявская, Д. А. Климчук, Е. М. Недуха – К. : Наук. думка, 2003. –270 с.
5. Колупаєв Ю. Є. Регуляция активности каталазы в колеоптилях пшеницы: возможная роль ионов Са2+ и кальмодулина / Ю. Е. Колупаев, Ю. В. Карпец // Вісник Харків. нац. аграр.
ун-ту. Серія біологія. – 2008. – Вип. 1 (12). – С. 15–21.
6. Курбатова А. С. Экология города / А. С. Курбатова, В. Н. Башкина, Н. С. Касим ов. – М. : Научный мир, 2004. – 624 с.
7. Методы биохимического исследования растений / под ред. А. И. Ермакова, 3-е изд. – Л. : Агропромиздат, 1987. – 430 с.
8. Лихолат Ю. В. Морфо-фізіологічні особливості квітково-декоративних рослин з території шахти «Степова» / Ю. В. Лихолат, Г. С. Россихіна, Н. С. Найданова // Таврійський науковий вісник. – 2010. – Вип. 71, ч. 3. – С. 130–135.
9. Мусієнко М. М. Спектрофотометричні методи в практиці фізіології, біохімії та екології рослин / М. М. Мусієнко, Т. В. Паршикова, П. С. Славний. – К. : Фітосоціоцентр, 2001. – 200 с.
10. Пацула О. І. Пристосування Helianthus annuus L. до токсичної дії кадмію за участю пероксидази / О. І. Пацула // Наук вісник Ужгород ун-ту: Серія біологія. – 2006. – Вип. 18. – С. 30–34.
11. Переслегина И. А. Активность антиоксидантных ферментов слюны здоровых детей / И. А. Переслегина // Лабораторное дело. – 1989. – № 11. – С. 20–23.
12. 12. Плешков Б. П. Практикум по биохимии растений / Б. П. Плешков. – М. : Колос, 1968. –183 с.
13. Половникова М. Г. Активность компонентов антиоксидантной защиты и полифенолоксидазы у газонных растений в онтогенезе в условиях городской среды / М. Г. Половникова, О. Л. Воскресенская // Физиология растений. – 2008. – Т. 55, № 5. –С. 777–785.
14. Прайор У. Свободные радикалы в биологии / У. Прайор. – М. : Мир, 1979. – Т. 2. – 240 с.
15. Россихіна-Галича Г. С. Пероксидазна активність насіння представників роду Aсеr L., що зростають в умовах хронічної дії антропогенних агентів / Г. С. Россихіна // Найновите постижения на европейска та наука – 2012: Матер. За VIII междунар. науч–практ. конф. – София, 2012. – С. 6–8.
16. Россихіна Г. С. Морфо-фізіологічні параметри при адаптації газоноутворюючих трав до дії свинцю [Електронний ресурс]/ Г. С. Россихіна, Ю. В. Лихолат, О. М. Вінниченко // Наукові
доповіді НУБіП. – 2010. – №5 (21). Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals /Nd/ 2010_5/ 10rgslfg. pdf.
17. Філонік І.О. Склад ліпідів у насінні гірококаштана звичайного, клена гостролистого та дуба звичайного в умовах Дніпропетровського регіону / І.О. Філонік, Л.Ф. Заморуєва,
А. А. Кисла // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Серія. Біологія. Екологія. – 2010. – Т. 2, Вип. 18. – С. 112–119.
18. 18. Хромих Н. О. Стан глутатіон-залежної системи Aesculus hippocastanum за умов антропогенного забруднення / Н. О. Хромих // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2012. – Вип. 58. – С. 265–270
##submission.howToCite##
ROSSIKHINA-GALYCHA, G. S.; LYKHOLAT, Yu. V.; LYSENKO, N. O. Функціонування ферментів антиоксидантної системи в репродуктивних органах Robinia pseudoacacia l. за умов промислового міста. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель, [S.l.], v. 43, p. 40-45, жов. 2015. ISSN 2522-9133. Доступно за адресою: <https://steppeforestry.dp.ua/index.php/vsllr/article/view/51>. Дата доступу: 17 гру. 2018
Розділ
Articles

Ключові слова

Robinia pseudoacacia L., репродуктивні органи, аерополютанти, анти- оксидантні ферменти, супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза.