Вплив біологічно активних речовин на вміст пігментів у листках чагарників

  • L. V. Diadkova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  • G. S. Rossikhina-Galycha Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Yu. V. Lykholat Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Анотація

Досліджено вплив мінеральних добрив та стимулятора росту на зміни вмісту пігментів у листках деревно-чагарникових рослин-інтродуцентів. Установлено, що біологічно активна речовина та мінеральні добрива стимулюють активність процесів формування хлорофілу й каротиноїдів у листках досліджуваних видів

Посилання

1. Ващук С. В. Вплив регуляторів росту на вміст пігментів фотосинтезу та розчинних вуглеводів у рослин Polygonum cuspidatum Sieb et Zuc. за умов росту на субстратах породних відвалів вугільних шахт / С. В. Ващук, Д. Л. Рахметов, О. О. Романчук, В. В. Баранов // Вісник Львів ун-ту. Серія біологічна. – 2013. – Вип. 62. – С. 309–314.
2. Деева В. П. Роль регуляторов роста в повышении адаптивных свойств отдельных генотипов к стрессовым факторам / В. П. Деева, Н. В. Санько // Физиология растений и экология на рубеже веков материалы конф. – Ярославль, 2003. – С. 197.
3. Зінченко О. В. Оцінка впливу регуляторів росту рослин на інтенсивність фотосинтезу, приживаність, морфологічні показники міскантусу гігантеусу / О. В. Зінченко // Наук. пр. ін-ту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2013. – Вип. 19. – С. 47–51.
4. Калитухо Л. Н. Влияние брассинолида на процессы роста и накопление фотосинтетических пигментов в проростках тритикале / Л. Н. Калитухо, Л. Ф. Кабанникова, М. Т. Чайка // Доклады АН Белоруссии. – 1997. – Т. 41, № 4. – С. 69–72.
5. Малеванная Н. Н. Препарат циркон – иммуномодулятор нового типа / Н. Н. Малеванная // Применение препарата циркон в производстве сельскохозяйственной продукции тез. докл.
науч. - практ. конф. – М, 2004. – С. 17–20.
6. Прусакова Л. Д. Применение брассиностероидов в экстремальных для растений условиях / Л. Д. Прусакова, С. И. Чижова // Агрохимия. – 2005. – № 7. – С. 87–94.
7. Ревунова Л. Г. Продуктивність картоплі в умовах Полісся України залежно від комплексного застосування добрив і регуляторів росту / Л. Г. Ревунова, В. С. Куценко // Картоплярствоміжвід. тем. наук. зб. – К. : Аграр. наука, 2006. – Вип. 34–35. – С. 109–118.
8. Ревунова Л. Г. Продуктивність картоплі залежно від комплексного застосування регуляторів росту та добрив в умовах Полісся України автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Л. Г. Ревунов. – К, 2008. – 20 с.
9. Россихіна Г. С. Вплив стимуляторів росту на активність ферментів азотного метаболізму кукурудзи / Г. С. Россихіна, В. С. Більчук, В. В. Лашко, // Вісник Дніпропетр ун-ту: Серія Біологія. Екологія. – 2011. – № 1. – С. 137–142.
10. Сахнов В. В. Особенности развития сеянцев сосны обыкновенной (Pinys sylvestris L.) и лиственницы сукачева (Larix sukaczewii Dyl.) при использовании препарата «Гумирал» в лесных питомниках Среднего Поволжья автореф. дис. на получение науч. степени канд. биол. наук. спец. 03.00.16 «Экология» / В. В. Сахнов. – Уфа, 2007. – 21 с.
11. Тіханков І. О. Морфо-фізіологічна характеристика листків Lolium perenne L. після попередньої обробки насіння гідразидом малеїнової кислоти / І. О. Тіханков, Ю. В. Лихолат // Питання біоіндикації та екології. – 2008. – Вип. 13, №1. – С. 33–45.
12. Шлык А. А. Определение хлорофиллов и каротиноидов в экстрактах зеленых листьев / А. А. Шлык // Биохимические методы в физиологии растений. – М. : Наука, 1971. – 170 с.
Опубліковано
2014-03-11
##submission.howToCite##
DIADKOVA, L. V.; ROSSIKHINA-GALYCHA, G. S.; LYKHOLAT, Yu. V.. Вплив біологічно активних речовин на вміст пігментів у листках чагарників. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель, [S.l.], v. 43, p. 45-50, бер. 2014. ISSN 2522-9133. Доступно за адресою: <https://steppeforestry.dp.ua/index.php/vsllr/article/view/52>. Дата доступу: 17 гру. 2018
Розділ
Articles

Ключові слова

рослини-інтродуценти, хлорофіл, каротиноїди, мінеральні добрива, стимулятор росту.