Фізіолого-біохімічні зміни поліпептидного складу розчинних білків зрілого насіння Acer Negundo L. в умовах м. Дніпропетровська

  • V. V. Lashko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  • L. V. Bohuslavska Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  • N. F. Pavliukova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Acer negundo L. (клен ясенелистий), білки, поліпептидний склад

Анотація

Досліджено вміст та поліпептидний склад білків зрілого насіння кленуясенелистого в умовах м. Дніпропетровська. Встановлено суттєве зниження вмісту запасного білка в насінні. Виявлено 11 постійних компонентів з Mr від 89,2 до 10,0 кД, які можуть свідчити про високий рівень захисних реакцій, спрямованих на підтримку гомеостазу за несприятливих умов середовища

Посилання

Бессонова В. П. Цитофизиологические эффекты воздействия тяжелых металов на рост и развитие растений / В. П. Бессонова. – Запорожье : Изд-во Запорож. ун-та, 1999. – 208 с.

Грицан Н. П. Оценка состояния и уровня загрязнения тяжелыми металлами фитоценозов города Днепропетровска / Н. П. Грицан. – Д. : ДНУ, 1992. – 66 с.

Зайцева І. О. Фізіолого-біохімічні основи інтродукції деревних рослин у степовому Придніпров’ї / І. О. Зайцева, Л. Г. Долгова. – Д. : ДНУ, 2010. – 388 с.

Кордюм Е. Л. Клеточные механизмы адаптации растений к неблагоприятным воздействиям экологических факторов в естественных условиях / Е. Л. Кордюм, К. М. Сытник, В. В. Бараненко. – К. : Наук. думка, 2003. – 227 с.

Коршиков И. И. Взаимодействие растений с техногенно загрязненной средой / И. И. Коршиков. – К., Наукова думка, 1995. – 192 с.

Коршиков И. И. Адаптация растений к условиям техногенно загрязненной среды. – Киев : Наук. думка,1996. – 238 с.

Косаківська І. В. Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів / І. В. Косаківська. – К. : Сталь, 2003. – 191 с.

Косаківська І. В. Вплив температурних стресів на вміст та електрофоретичний спектр білків різних органів PHASEOLUS VULGARIS L. I ZEA MAYS L. на ранніх етапах вегетативного розвитку / І. В. Косаківська, І. В. Голов’янко. // Вісник Харк. нац. аграр. ун–ту. Серія Біологія. – 2007. – Вип. 2 (11). – С. 58–63.

Коцюбинська Н. П. Загальні механізми адаптації рослин до негативних чинників різного походження / Н. П. Коцюбинська. // Фізіологія рослин на межі тисячоліть. Т. 2. – К. : Фітосоціоцентр, 2001. – С. 60–67.

Лобачевська О. В. Механізми толерантності рослин та їх адаптація до стресу: Наукові основи збереження біотичної різноманітності / О. В. Лобачевська. // Темат. зб. Ін-ту екології Карпат НАН України. Вип. 8. – Л. : Ліга-Прес, 2007. – С. 25–33.

Плохинский Н. А. Биометрия / Н. А. Плохинский. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 367 с. 64

Таран Н. Ю. Адаптаційний синдром рослин в умовах посухи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : спец. 03.00.12. «Фізіологія рослин» / Н. Ю. Таран. – Київ,2001. – 42 с.

Шумик М. І. Вуличні насадження промислового міста / М. І. Шумик. // Бюлетень Нікітського бот. саду. – 1999. – Вип. 79. – С. 190–193.

Bradford M. M. A rapid and sensitive method for quantitation of microgram quantities of protein ultizing the principle of protein due binding / M. M. Bradford. // Anal. Biochem . – 1976. – P. 248–254.

Laemmli U. K. Clevage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T 4 / U. K. Laemmli // Natura – 1970. – Vol. 227, № 52 – 59. – P. 680–685

Опубліковано
2014-02-14
Розділ
Articles