Ґрунтові водорості урбоекосистем міста Маріуполя

  • O. G. Shekhovtseva Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: біорізноманіття, ґрунтові водорості, чисельність і біомаса, урбоеко- система.

Анотація

Наведено результати досліджень різноманіття ґрунтових водоростей деревних насаджень та газонів м. Маріуполя (Донецька обл.). Відмічено 78 видів ґрунтових водоростей з п’яти відділів. Проаналізовано видовий склад, систематичну та екологічну структуру альгофлори.

Посилання

Аксенова Н. П. Материалы к флоре эдафофильных водорослей и цианопрокариот лесных экосистем окрестностей г. Ижевска / Н. П. Аксенова // Вестник Удмуртского ун-та. Биология. Науки о Земле. – 2010. – Вып.2. – С. 26–33.

Водорості ґрунтів України (історія та методи дослідження, система конспект флори) / І. Ю. Костіков, П. О. Романенко, Е. М. Демченко та ін. – К. : Фітосоціоцентр, 2001. – 300 с.

Голлербах М. М. Почвенные водоросли / М. М. Голлербах, Э. А. Штина – Л. : Наука, 1969. – 228 с. 92

Кабиров Р. Р. Использование альгологических критериев при экологическом прогнозировании антропогенной нагрузки на наземные экосистемы / Р. Р. Кабиров // Успехи современного естествознания. – 2007. – №3. – С. 21–29.

Кузяхметов Г. Г. Методы изучения почвенных водорослей: учеб. пособие / Г. Г. Кузяхметов, И. Е. Дубовик. – Уфа : Изд-во Башкир. ун-та, 2001. – 60 с.

Кузяхметов Г. Г. Водоросли зональных почв степи и лесостепи / Г. Г. Кузяхметов // – Уфа : РИО БашГУ, 2006. – 284 с.

Мальцева І. А. Ґрунтові водорості як структурний елемент Великоанадольського лісово- го культурбіогеоценозу / І. А. Мальцева // Ґрунтознавство. – 2003. – Т. 4, № 1–2. – С. 66–72.

Мальцева І. А. Ґрунтові водорості лісів степової зони України / І. А. Мальцева. – Мелітополь : Люкс, 2009. – 312 с.

Новичкова-Иванова Л. Н. Почвенные водоросли фитоценозов Сахаро-Гобийской пустынной области / Л. Н. Новичкова-Иванова. – Л.: Наука, 1980. – 255 с.

Тохтарь В. К. Структура флор техногенных территорий Донецкой области / В. К. Тохтарь //Промышленная ботаника. – 2003. – Вып. 3. – С. 21–24.

Шеховцева О. Г. Почвенные альгосинузии урбоэкосистем Донецкого Приазовья (на примере г. Мариуполя) / О. Г. Шеховцева // Біологічний вісник. – МДПУ : Мелітополь: Друкарня «Люк». – 2012. – № 2 (2). – С. 101–108.

Штина Э. А.Экология почвенных водоростей / Э. А. Штина, М. М. Голлербах. – М. :Наука, 1976. – 144 с.

Штина Э. А. Альгологический мониторинг почв / Э. А. Штина, Г. М. Зенова, Н. А. Манучарова // Почвоведение. – 1998. – № 12. – С. 1449–1461

Розділ
Articles