ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ НА НАУКОВИХ СТАЦІОНАРАХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЭКОМОРФ ВИДІВ СУДИННИХ РОСЛИН


  • B. O. Baranovski Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: фіторізноманіття, наукові стаціонари, екоморфи, біотопи, судинні рослини.

Анотація

Наведено аналіз екологічних особливостей судинних рослин для визначення їхбіоморф та екоморф на територіях та акваторіях наукових стаціонарів на прикла-ді Міжнародного біосферного Присамарського стаціонару та Природного заповід-ника «Дніпровсько-Орільський». Він має переваги перед маршрутними та напів-стаціонарними дослідженнями в більш чіткому визначенні біотопів, які встановленіпри закладці пробних площ та профілів і багаторазових спостережень трапляння ви-дів у тих чи інших біотопах. Особливої цінності дослідження на стаціонарах набува-ють при встановленні діапазону екоморф (гігроморф, трофоморф, ценоморф) у еври-топних видів, а не усередненої екоморфи, як це зазвичай прийнято. Стаціонарні до-слідження дозволяють зібрати репрезентативний матеріал для визначення біоморфи екоморф судинних рослин. Для оцінки екоморфічної характеристики видів було прийнято «Систему екоморф» О. Л. Бельгарда (1950, 1986), в якій у табличній формівикористано скорочені латинські назви екоморф.

Посилання

1. Акинфиев И. Я. Растительность Екатеринослава в конце первого столетия
его существования. Екатеринослав. 1889. 238 с.
2. Акинфиев И. Я. Ботанические исследования Новомосковского уезда Ека-
теринославской губернии // Материалы к познанию фауны и флоры Российской
империи, изд. Московским о-вом испыт. прир., отдел ботаники. 1896. Вып. 3.
С. 1–24.
3. Барановский Б. А. Растительность руслового равнинного водохранили-
ща (на примере Запорожского (Днепровского) водохранилища). Днепропетровск.
2000. 172 с.
4. Барановский Б. А. Флора водоемов бассейна реки Самары // Питання
степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Днепропетровск. 2002.
С. 90–103.
5. Бельгард О. Л. Геоботанічний нарис Новомосковського бору // Наук. зап.
Дніпропетр. ун-ту: збірник робіт біол. ф-ту. Вип. 2. 1938. С. 107–132.
6. Бельгард А. Л. Лесная растительность юго-востока УССР. Киев. 1950.
258 с.
7. Бельгард А. Л. К вопросу об экологическом анализе и структуре лесных
фитоценозов в степи // Вопросы биологической диагностики лесных биогеоцено-
зов Присамарья. Днепропетровск. 1988. С. 12–43.
8. Горелова Л. Н., Алехин А. А. Растительный покров Харьковщины. Харь-
ков. 2002. 233 с.
9. Екофлора України. Київ. 2000. Т. 1. 284 с.
10. Кирпичников М. Э., Забинкова Н. Н. Русско-латинский словарь для бота-
ников. Москва, Ленинград. 1977. 854 с.
11. Манюк В. В. Структура, типологія, динаміка та відновлення дібров Дні-
провсько-Орільського природного заповідника : автореф. дис. ... канд. биол.
наук // Днепропетровск. 2005. 20 с.
12. Матвеев Н. М. Биоэкологический анализ флоры и растительности (на
примере лесостепной и степной полосы). Самара. 2006. 310 с.
13. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Современное состояние основных концеп-
ций науки о растительности. Уфа. 2012. 448 с.
14. Определитель высших растений Украины / Д. Н. Доброчаева и др. Киев.
1987. 545 с.
15. Тарасов В. В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Днепро-
петровск, 2012. 296 с.
16. Травлеев А. П. Материалы к номенклатуре и классификации лесных почв
подзоны настоящих степей // Вопросы степного лесоведения. 1972. Вып. 3. С. 16–22.
17. Флора Восточной Европы / под ред. Н. Н. Цвелева. 1996–2004. Т. 9–11.
18. Флора европейской части СССР / под ред. А. А. Федорова. Ленинград.
1974–1989. Т. 1–8.
19. Флора УССР. Киев. 1935–1965. Т. 1–12.
20. Mosyakin S. L., Fedoronchuk M. M. Vascular plants of Ukraine. Nomenclatural
checklist. Kyev, 1999. 346 c.

Переглядів анотації: 609
Завантажень PDF: 592
Опубліковано
2019-01-21
Розділ
Articles