Екоморфічна структура фітоценозів на арені р. Дніпро (в межах природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»)


  • N. G. Gudym
  • D. S. Ganzha
Ключові слова: ценоморф, фітоценози, біогеоценози, фітоіндикація, трофоморф, гі- гротоп, екоморф.

Анотація

Проведено екоморфічний аналіз фітоценозів на арені р. Дніпро в межах природ-ного заповідника «Дніпровсько-Орільський». Оцінено екологічну специфіку фітоце-нозів, що є основою для розробки екологічно обґрунтованого їх збереження. Визначе-но, що у фітоценозах значну частину складають багаторічники. Проаналізовано це-номорфічну, трофоморфічну та гігроморфічну структуру фітоценозів. Різноманітнішляхи рознесення насіння призводять до формування значного потенціалу дистри-буції рослин у межах та за межами досліджуваного полігону.

Посилання

1. Бельгард А. Л. Лесная растительность юго-востока УССР. Киев. 1950. 263 с.
2. Бельгард А. Л. Степное лесоведение. Москва. 1971. 336 С.
3. Воронов А. Г. Геоботаника. Москва. 1973. 384 с.
4. Ганжа Д. С. Флора осокорових лісів в умовах формування острівних екосистем
середньої течії Дніпра в межах природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» // Ві-
сник Дніпропетр. держ. аграрно-економ. ун-ту. Вип. № 2 (56). 2015. С. 69–73.
5. Ганжа Д. С., Маховська К. С. Екоморфічний аналіз флористичного складу піща-
ного степу арени Дніпра в межах природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» //
«Наукова весна 2016». Дніпропетровськ. 2016. С. 263–264.
6. Экоморфическая организация чернокленовников в псамофильной степи на арене
р. Днепр / Д. С. Ганжа и др. // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації зе-
мель. 2015. Вип. 44. С. 110–126.
7. Гудим Н. Г. Сезонна динаміка чисельності Pelobates fuscus на арені р. Дніпро (в
межах природного заповідника «Дніпровсько-Орільський») // Питання біоіндикації та
екології. Запоріжжя. 2015. Вип. 20. № 2. С. 130–141.
8. Гусев А. П. Фитоиндикаторы техногенного подтопления в зоне влияния полигона
промышленных отходов // Вестник ВГУ. Серия: Геология. 2015. № 1. С. 122–127.
9. Иваныкина Т. В. Актуальность биоиндикации растений в условиях техногенно-
го загрязнения // Вестник Амурского гос. ун-та. 2010. Вып. 51: Сер. Естеств. и Экон. на-
уки. С. 81–83.
10. Корженевский В. В., Квитницкая А. А. Фитоиндикация рельефообразования и
опыт ее применения // Бюл. Никит. Бот. сада. 2011. Вып. 10. С. 5–28.
11. Лісовець О. І., Браїлко В. А. Біолого-екологічна характеристика трав’яного по-
криву липо-ясеневої діброви центральної заплави р. Самара // Вісник Дніпропетр. ун-ту.
Біологія. Екологія. 2011. Вип. 19. Т. 2. С. 93–102.
12. Матвеев Н. М. Оптимизация системы экоморф растений А. Л. Бельгарда в целях
фитоиндикации экотопа и биотопа // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Біологія. Екологія. 2003.
Вип. 11. Т. 1. С. 105–113.
13. Мелехова О. П., Егорова Е. И., Евсеева Т. И. и др. Биологический контроль окру-
жающей среды: биоиндикация и биотестирование // Москва. 2007. 288 с.
14. Рахимов Т. У. Фитоиндикация в оценке загрязнения окружающей среды // Наука
и современность. 2012. Т. 16. № 1. С. 9–13.
15. Тарасов В. В. Флора Дніпропетровської і Запорізької областей // Дніпропе-
тровськ. 2012. 296 с.
16. Шкаранда Ю. С., Корженевский В. В. Фитоиндикация экологической амплитуды
популяции medicago marina l. на пересыпи о. Донузлав // Бюллетень ГНБС. 2015. Вып.
114. С. 13–19.
17. Zhukov A., Zadorozhnaya G. Spatial heterogeneity of mechanical impedance of a typical
chernozem: the ecological approach // Ekológia (Bratislava). 2016. Vol. 35. No. 3. P. 263.

Переглядів анотації: 575
Завантажень PDF: 661
Опубліковано
2019-01-21
Розділ
Articles