При оформленні  статті для подачі у збірник наукових праць просимо притримуватися таких правил:

1. Надсилати за адресою редакційної колегії один роздрукований екземпляр статті, на електронну адресу – електронну версію. Стаття повинна бути ретельно перевірена та вичитана.

Обсяг  статті – 5 - 15 сторінок друкованого тексту

Обсяг ілюстрацій і таблиць не повинен перевищувати 30 % обсягу статті.

2. Усі текстові матеріали оформити  через 1,5 інтервали, залишаючи відступи по 2 см з  усіх боків, шрифт – Times New Roman 14 пунктів, абзацний відступ –0,8 см. 

При наборі статті варто розрізняти дефіс і тире, а також  використовувати полиграфічні дужки «ялинки». Між  ініціалами та прізвищем обов’язково залишати пропуск. Текстові матеріали підготувати  в редакторі MS Word 2003, 2007 як документ Word (*.doc). Математичні формули та рівняння надавати у редакторі  рівнянь Microsoft Equation, а хімічні – у редакторі ISIS Draw.

3. Використовуйте одиниці Міжнародної системи вимірювань.

4. Структура статті:

  • індекс УДК у верхньому лівому кутку сторінки, н/жирний;
  • ініціали та прізвища усіх авторів через кому (бажано не більше 4 співавторів) по центру сторінки напівжирним шрифтом, подати українською, російською та англійською мовами;
  • повна назва організації, у якій виконувалось дослідження. Подати украинською, російською та англійською мовами по центру сторінки курсивом;
  • назва статті українською, російською та англійською мовами  прописними літерами жирним шрифтом. Назва статті повинна коротко інформувати читача про зміст статті і складатися з не більше ніж  15 слів;
  • анотації: розширена – англійською мовою (600–700 слів) повинна містити інформацію про задачі, методику, результати, наукову новизну, практичну значимість роботи, ключові слова (6-8 слів - курсивом); скорочені українською та російською мовами – у них коротко описуються результати та головні висновки проведених досліджень (6–8 слів - курсивом);
  • основний текст статті повинен містити такі розділи: Вступ  (слово «Вступ» у статті не пишеться); Матеріали і  методи досліджень; Результати і їх  обговорення; Висновки; Бібліографічні посилання.

Таблиці повинні  бути пронумеровані відповідно змісту статті. Слово «Таблиця» та ії номер пишеться у правому верхньому кутку над таблицею курсивом. У рядку нижче жирним шрифтом пишеться назва таблиці, вирівнювання – по центру.

 Рисунки нумерують у порядку їх обговорення в тексті. Назва  рисунка розташовується внизу під рисунком по центру сторінки жирним шрифтом. Перед назвою рисунка пишеться Рис. 1 і т.д.

Посилання на літературні джерела в тексті стат.ей необхідно подавати у ніпівкруглих дужках, відображаючи прізвище автора, що цитується (або назву джерела, якщо авторів більше трьох) та року видання.

Бібліографічні посилання і конці статті представляти у вигляді пронумерованого списка, розташовуючи їх за алфавітом.

При оформленні списку використаної літературі керуватися документом ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартов с информации, библиотечного и издательского дел. Библиографическая запись. Библиографическая опись. Общие требования и правила составления»

 

5. При поверненні статті на доопрацювання, автор зобов’язаний врахувати усі зауваження  редактора і представити виправлений варіант статті у роздрукованому та електронному вигляді у вказаний термін

Відповідальність за зміст поданих  матеріалів несуть автори статей.

         Рукописи, оформленні без урахування наведених вище вимог  прийматися до друку не будуть.