Динаміка активності супероксиддисмутази та каталази у листках Аilanthus altissima за аеротехногенного забруднення


  • T. V. Legostayeva
  • K. G. Michlik
  • A. S. Rossichina-Galicha
Ключові слова: Ailanthus altissima Swingle, аеротехногенне забруднення, полютанти, листки, супероксиддисмутаза, каталаза.

Анотація

У листках айланту найвищого (Ailanthus altissima Swingle), особини якого зроста-ють на територіях з хронічним аеротехногенним навантаженням, визначено актив-ність основних оксидоредуктаз: супероксиддисмутази (СОД) (ЕС 1.15.1.1) і каталази(ЕС 1.11.1.6). Зміни сезонної динаміки активності антиоксидантних ферментів, що зне-шкоджують активні форми кисню, вказують на їх участь в реалізації виду Ailanthusaltissima Swingle стратегії адаптації до комбінованого впливу полютантів. Встановлено,що рослини айланту найвищого впродовж вегетації пристосовуються до несприятливихумов існування за рахунок підвищення активності супероксиддимутази та каталази.

Посилання

1. Більчук В. С., Россихіна-Галича Г. С. Зміни активності ферментів антиоксидант-
ного захисту в вегетативних органах Populus nigra L. в умовах аеротехногенного забруд-
нення середовища // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 293–299.
2. Роль антиоксидантних ферментів у реакції Fraxinu excelsior L. на дію несприят-
ливих факторів середовища / В. С. Більчук та ін. // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна.
2015. Вип. 70. С. 230–236.
3. Бухарина И. Л., Двоеглазова А. А. Биоэкологические особенности травянистых и
древесных растений в городских насаждениях: монография. Ижевск. 2010. 184 с.
4. Клеточные механизмы адаптации растений к неблагоприятным воздействиям
экологических факторов в естественных условиях / Е. Л. Кордюм и др. Киев. 2003. 270 с.
5. Колупаев Ю. Е., Карпец Ю. В. Формирование адаптивных реакций растений на
действие абиотических стрессоров. Киев. 2010. 352 с.
6. Переслегина И. А. Активность антиоксидантных ферментов слюны здоровых де-
тей // Лабораторное дело. 1989. № 11. С. 20–23.
7. Плешков Б. П. Практикум по биохимии растений. Москва. 1968. 183 с.
8. Половникова М. Г., Воскресенская О. Л. Активность компонентов антиоксидант-
ной защиты и полифенолоксидазы у газонных растений в онтогенезе в условиях город-
ской среды // Физиология растений. 2008. Т. 55. № 5. С. 777–785.
9. Россихіна-Галича Г. С. Прооксидантно-антиоксидантна рівновага насіння Fraxinus
excelsior L. в умовах міського середовища // Вісник Львів. ун-ту. Cерія біологічна. 2013.
Вип. 61. С. 195–200.
10. Россихіна Г. С., Лихолат Ю. В., Кирпита Л. В. Активність ферментів-детокси-
каторів активних форм кисню газоноутворюючих трав за комплексної дії токсикантів //
Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип 56. С. 239–244.
11. Чиркова Т. В. Физиологические основы устойчивости растений. Санкт-Петербург.
2002. 244 с.
12. Сезонна динаміка антиоксидантних процесів у листках Acer negundo за дії полю-
тантів / Н. О. Хромих та ін. // Вісник Дніпропетр. ун-ту. 2014. № 22 (1). Серія. Біологія,
екологія. С. 71–76.

Переглядів анотації: 375
Завантажень PDF: 452
Опубліковано
2019-01-21
Розділ
Articles