Внутрішньо видова мінливість Acalipha australis L. (Euphorbiaceae) в умова х Дніпропетровщини

  • O. I. Lisovets
  • U. R. Vasilenko
Ключові слова: Аcalipha australis, адвентивні види, популяція, екологічні умови, еколого-ценотична стратегія.

Анотація

Наведено результати аналізу біолого-екологічних особливостей нового адвен-тивного виду Дніпропетровщини – акаліфи південної (Аcalipha australis L.), вивче-них за допомогою методів популяційної екології. Показано механізми пристосуваньценопопуляцій до різних умов освітлення, визначено еколого-ценотичну стратегіювиду в умовах Дніпропетровщини.

Посилання

1. Васильєва Т. В. Біологічні особливості нових для Причорномор’я видів родини
Euphorbiaceae Juss / Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко, І. П. Ружицька // Вісник Одес. нац.
ун-ту. Біологія – Т. 9. – Вип. 5. – 2004. – С. 55–62.
2. Крічфалушій В. В. Популяційна біологія рослин : навч.-метод. посіб. для студ. біо-
логічних спеціальностей вузів / В. В. Крічфалушій, Г. М. Мезев-Кричфалушій. – Ужгород
: Ужгород. ун-т, 1994. – 80 с.
3. Плохинский Н. А. Биометрия / Н. А. Плохинский. – М. : МГУ, 1970. – 368 с.
4. Раменский Л. Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование
земель / Л. Г. Раменский. – М. : Сельхозгиз, 1938. – 620 с.
5. Тарасов В. В. Флора Дніпропетровської і Запорізької областей. Судинні рослини.
Біолого-екологічна характеристика видів : моногр. / В. В. Тарасов. – Д. : ДНУ, 2005. – 276 с.
6. Grime J. P. Vegetation Classification by Reference to Strategies / J. P. Grime // Nature. –
1974. – V. 250. – P. 26–31.
7. Flora of China. Vol. 11. – 2008. – P. 310.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
Articles